Ekstremværet Frida i 2012, flommen i Drammenselva i 2013 og de store nedbørsmengdene i september 2015 er nylige bevis på at store deler av Nedre Eiker er flomutsatt.

Kommunen arbeider aktivt, i samarbeid med flere andre aktører, for å sikre området mot flom og flomskader. Likeledes arbeider vi for at innbyggere som rammes av naturskader, lettere skal finne frem i systemet for å søke erstatning.

Store deler av Nedre Eiker er flomutsatt. Kommunen arbeider aktivt, i samarbeid med flere andre aktører, for å sikre området mot flom og flomskader. Gjennom prosjektet "Håndtering av flom i Nedre Eiker" er det blant annet kartlagt tiltak som kan redusere faren for flomskader.

I Norge har vi en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som
erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke.

I henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt skal kommunen evaluere
krisehåndteringen etter øvelser og uønskede hendelser.

Oversikt over store flommer i Nedre Eiker etter år 1800.