I Norge har vi en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke.

Erstatning via din forsikring

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Du skal alltid ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap for å melde skade.

Naturskadeforsikringsloven omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og endel andre objekter. Erstatning for disse avhenger av din ordinære forsikringsdekning.

Vilkårene for å kunne kreve erstatning

To paragrafer i Lov om forsikringsavtaler omtaler vilkårene for å kunne kreve erstatning etter flom og skred (naturskade) eller fare for å bli påført skade:

§ 4-10:
Er det overhengende far for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller henne for å avverge eller begrense tapet.

Må sikrede forstå at selskapet kan få regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan vareta sitt tarv.
Er forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede, uten ugrunnet opphold, melde fra til selskapet.
Er det oppstått skade eller tap som følge av at sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har satt til side plikter etter første, annet eller tredje ledd, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet og forhold ellers.

§ 6-4:
Selskapet svarer for skade, ansvar, utgifter og annet tap som sikrede er påført under forhold som nevnt i § 4-10, når hensikten med tiltaket var å avverge eller begrense tap som faller inn under forsikringen, og tiltakene hadde en ekstraordinær karakter og måtte anses som forsvarlige.

Offentlig erstatning

Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres dekkes gjennom Statens naturskadefond. Dette er det offentlige organet som erstatter naturskader. Slike skader er for eksempel skade på dyrka mark og bruer.

Skal du søke erstatning fra Statens naturskadefond, må du ta kontakt med lensmannen senest tre måneder etter flommen/skredet på tlf. 32 27 64 00 eller e-post: .

Last ned søknadsskjema fra landbruksdirektoratets nettsider.

Erstatning fra Statens naturskadefond forutsetter at den som er påført skade betaler en egenandel. Størrelsen på erstatningen fastsettes ved takst.

(Kilde: Norsk Naturskadepool)