Store deler av Nedre Eiker er flomutsatt. Kommunen arbeider aktivt, i samarbeid med flere andre aktører, for å sikre området mot flom og flomskader. Gjennom prosjektet "Håndtering av flom i Nedre Eiker" er det blant annet kartlagt tiltak som kan redusere faren for flomskader. Her kan du lese om prosjektet.

Prosjektgruppen består av representater fra NVE, kommunalteknikk, byggesaksavdelingen og kommuneplan.

Prosjektet er delt inn i tre delprosjekt:

  • Håndtering av flom langs Drammenselva
  • Kartlegging av flomløp og situasjonsbeskrivelse av sidebekker
  • Behandling av byggesaker i flomutsatte områder

Drammenselva

Det tyske konsulentfirmaet dr. Blasy – dr. Øverland har utarbeidet et relativt detaljert flomsikringskonsept. Firmaet besitter kompetanse som man ikke finner i Norge. Arbeidet som pågår i Nedre Eiker er dermed et foregangsprosjekt i Norge. Honoraret til firmaet kom på kr 180 000. Av dette dekket NVE 80 % og Nedre Eiker kommune 20 %. Konseptet følges nå opp med forprosjekt og reguleringsplan for Mjøndalen. Planen behandler et bredt fagfelt, som krever ekstern bistand.

I følge beregninger foretatt av konsulentfirmaet vil tiltakene komme på noe i overkant av 100 millioner kroner. Gjennom hele planprosessen skal det legges vekt på informasjon og deltagelse fra innbyggere og andre berørte parter.

Sidebekkene

Etter Frida har NVE foretatt en omfattende kartlegging av sidebekkene i Nedre Eiker og kommet med innspill til sikringstiltak for å hindre/redusere skader ved nye, store flommer. I rapporten, som ble ferdistilt i februar 2014, er det ikke tatt stilling til om tiltakene skal gjennomføres eller hvem som eventuelt skal gjennomføre tiltakene. Les den omfattende rapporten.

I 2007 utarbeidet Norconsult en rapport for sidebekkene. Rapporten viser svakheter og underdimensjonering av kulverter, flomløp og flomområder langs sidebekkene. Dette er viktig grunnlagsmateriale for arbeid med arealplaner og byggesaksbehandling. Rapporten er fortløpende fulgt opp når kommunen har foretatt tiltak i eller langs bekker.

Byggesaker

Det er utarbeidet egne retningslinjer for behandling av byggesaker i flomutsatte områder.

For ikke å stoppe en hver utvikling i Mjøndalen, åpnes det her for bygging på nivå for 50-årsflom. Dette begrunnes med at sentrumsområdene bare vil være flomutsatt i en overgangsperiode frem til flomsikringstiltak er gjennomført.

Flomdata

Flomdata er lagt inn i kommunens digitale kartverk. I tillegg innarbeides det i kommunens beredskapsplan. Det skal også utarbeides en tiltaksplan for utbedring av kulverter.

Annet