For å ivareta den sårbare elva, sidebekkene og strandsonene er det i kommuneplanen for Nedre Eiker satt byggeforbudssoner. I disse sonene er det ikke tillatt med noen form for bygg- og anleggstiltak, herunder utfylling. Forbudet gjelder også landbruksveier og masseuttak tilknyttet landbruket.

Følgende byggeforbudssoner gjelder:

  • Langs Drammenselva 50 meter
  • Langs bekkene 20 meter

Ønsker du, til tross for forbudet, at det skal foretas tiltak i eller langs elva/bekkene skal en søknad vurderes i henhold til flere ulike lovverk. Det må ikke iverksettes tiltak i elva eller i bekkene før nødvendige tillatelser foreligger. Ta alltid kontakt med kommunen. Henvend deg til Innbyggerkontakten på rådhuset for nærmere veiledning.

Kontaktinformasjon Innbyggerkontakten:

Tlf.: 32 23 25 00
E-post:  
Postadresse: Postboks 399, 3051 Mjøndalen
Besøksadresse: Gamle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen

Se også brosjyren Tiltak i og langs elv og bekker – Hvordan gå fram?