Informasjon om kommunens ansvar og rettigheter ved naturskader.

Når det gjelder planlegging av ny bebyggelse og byggesaksbehandling har kommunen ansvar for å påse at sikkerhet mot flom- og skredfare blir ivaretatt.

Selv om kommunen bare har plikt til å stimulere eiere av flomutsatte og flomskadete eiendommer til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak, har Nedre Eiker kommune gjennom prosjektet Håndtering av flom i Nedre Eiker engasjert seg i flomsikringstiltak.

I forskriften om kommunal beredskapsplikt § 1 heter det: Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen har imidlertid ingen juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse mot flom og skred (eller annen naturskade). I følge forskriften skal kommunen stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak (§ 2 femte ledd).

Naturskadelovens kapittel tre gir kommunen hjemler til å gjennomføre sikringstiltak. Bl.a. kan kommunen kreve avstått eiendom eller rett over eiendom for å gjennomføre tiltak (§ 21). Kommunen kan også kreve refusjon av eiere av eiendom et sikringstiltak har virkning for (§ 24).