Alle har ansvar for å beskytte egen eiendom, men ingen lovfestet plikt til å sikre mot flom og skred (eller annen naturskade). Ingen har krav på hjelp til sikring fra kommunen eller staten.

Alle som bor flomutsatt til i Nedre Eiker oppfordres til å ha egne vannpumper i beredskap.

Økonomisk hjelp til å redusere fare

Føler du deg truet av flom eller skred, kan du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å få nærmere informasjon om forsikringsselskapet kan gi økonomisk hjelp til å redusere faren. I følge § 6-4 i forsikringsavtaleloven må hensikten med tiltaket være å avverge eller begrense skader og økonomiske tap på eiendom/gjenstand/bygning som er forsikret. Tiltaket må være av «ekstraordinær» karakter og være forsvarlig.