Kommunens miljøplan ble vedtatt av kommunestyret 3. april 2013 og gjelder for tidsperioden 2013–2024. Nedre Eiker har følgende hovedmål innenfor miljøområdet:

  1. Klima
    Nedre Eiker-samfunnet skal være rustet for å møte fremtidige klimaendringer.
  2. Klimagassutslipp og energi
    Nedre Eiker skal, i tråd med nasjonale klimamål, være karbonnøytralt senest år 2050.
  3. Tradisjonelt miljøvern
    Livsmiljøet og naturverdiene skal ivaretas til beste for oss og for kommende generasjoner.

Les hele planen

Alle hovedmålene er utdypet med egne undermål. Du finner også en kort beskrivelse av kommunes virkemidler i miljøplanen.