Som eier av eiendom med olje- eller parafintank er du iht. forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved lekkasje fra tanken.

Regjeringen har innført forbud mot bruk av fossilt brensel (olje og parafin) gjeldende fra 1. januar 2020. Mer informasjon om vedtak og forskrift kan du lese på Klima- og miljødepartementets nettside.

Oljetanker som er tatt ut av bruk vil fremdeles ha restolje. Derfor utgjør oljetanker en forurensingsrisiko, selv om oljefyren ikke lenger er i bruk. Jfr. forurensningsloven § 7, 2.ledd,  fremgår det:  ”Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensningen sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. …”  

Tanker som ikke lenger er i bruk skal tømmes og sikres jfr. Forurensningsforskriften §1-8. Det er opp til den enkelte eier/bruker av olje-, eller parafintanken om hvorvidt man ønsker å

  • grave opp tanken,
  • rense tanken og fylle den med sand,
  • eller om man renser tanken og forsegler den. 

Man kan velge å utføre en del av arbeidet selv, men å tømme tanken for olje kan kun utføres av sertifiserte firmaer for å unngå spill og forurensning.

Oppgraving av tank

Gravearbeider på egen tomt og i offentlig vei skal omsøkes via gravemelding.no.

Ligger eiendommen i områder med kvikkleire, skal man alltid ta kontakt med ansvarlige firmaer for å få gjennomført risikovurderinger og eventuelle avklare hvilke tiltak som bør gjennomføres før graving.

Fjerning av olje-/parafintanker og -anlegg

Oljetanker regnes som farlig avfall og kan kun leveres til selskaper/stasjoner som har tillatelse til å ta imot og behandle farlig avfall. Tanker som er renset utstedes derfor med et renhetssertifikat, før de kan sorteres som skrapjern.

Det finnes firmaer som utfører tilstandskontroll og oppgraving/fjerning av olje-/parafintanker. Alle tanker må tas hånd om av selskaper med tillatelse til å oppbevare og rense dem.

Når tanken er fjernet/sanert sendes melding til kommunen (byggesaksavdelingen/kommunalteknikk) og varslingskjema til Drammen brannvesen.

Kostnadene for å fjerne en gammel tank varierer. Enova gir noe støtte til dette ved overgang til fornybar varmekilde. Forutsetningen for å få støtte er at det benyttes et sertifisert firma til fjerning/sanering av tankten. Imidlertid kan kostnaden bli mye større dersom man unnlater å fjerne tanken forskriftsmessig, siden det er du som eier som må betale for opprydding dersom det blir lekkasje fra tanken.

Fjerning av innvendig parafintank

Har man innvendige kjellertanker til parafin må disse demonteres av noen med gassertifikat. Dette fordi den må skjæres i stykker før fjerning, etter at den er tømt og renset.