4. Søknadsbehandling/Tidsfrister

Behandlingsfrister

Saksbehandlingsfristene fremgår av plan- og bygningslovens §21-7.

3 ukers behandlingsfrist

  • Søknad om tiltak med krav om ansvarlig foretak, pbl. §20-3. (som samsvarer med bestemmelser, hvor det ikke foreligger merknader fra naboer og ytterligere tilllatelse, uttalelse eller samtykke fra annen myndighet) har en behandlingstid på 3 uker. 
  • Søknad om tiltak som kan foreståes av tiltakshaver/selvbygger, pbl. §20-4. (som samsvarer med bestemmelser og ytterligere tilllatelse, uttalelse eller samtykke fra annen myndighet) har en behandlingstid på 3 uker. 
  • Søknad om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker.
  • Forhåndskonferanse avholdes normalt innen 2 uker.

Kommunen kan innen 3 uker etter at søknad er mottatt, kreve omgjøring til søknad med 12 ukers behandlingstid. Slik omgjøring kreves når dokumentasjon ikke er fullstendig, om tiltaket krever nøyere vurdering, eller dersom det foreligger bemerkninger fra nabo eller etater som er bedt om uttalelse. Omgjøring av søknaden kan ikke påklages. Når slik omgjøring er varslet kan ikke tiltaket igangsettes før tillatelse er mottatt fra kommunen.

Kommunen vil sende skriflig tillatelse eller avslag til din digitale postkasse (Altinn) etter frister som nevnt over.

12 ukers behandlingsfrist

  • Søknad om tillatelse etter pbl. § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger. 
  • Dersom søknaden deles opp i rammetillatelse og igangsettingstillatelse, pbl. § 21-2 femte ledd, gjelder en behandlingsfrist på 12 uker. 
  • Søknad om tillatelse til tiltak etter som krever dispensasjon, pbl. §20-2 , gjelder en saksbehandlingstid på12 uker.
  • Ved overskridelse av behandlingsfrist på 12 uker, skal kommunen tilbakebetale/redusere byggesaksgebyret etter nærmere bestemmelser i forskrift.

Kommunen vil sende skriflig tillatelse eller avslag til din digitale postkasse (Digipost eller Altinn) etter frister som nevnt over.

Borfall av tillatelse

Hvis det omsøkte byggetiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter at tillatelse ble gitt, faller tillatelsen bort, og tiltaket må isåfall omsøkes på nytt.

Ferdigstillelse

Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Det gis ikke ferdigattest for tiltak omsøkt før 01.01.1998