5. Ferdigstillelse

Ferdigstillelse av tiltak som ikke er søknadspliktig

Har du ferdigstillt et enklere tiltak som er unntatt søknadsplikt, så skal du melde fra om plassering av tiltaket. Skriv ut et kartutsnitt fra vårt webkart, eller bestill et situasjonkart, og tegn inn tiltaket så nøyaktig som mulig. Oppgi lengde og breddemål samt avstand til grense/vei/bygning.

Ferdigattest for tiltak som er søknadspliktig

Før tiltaket kan tas i bruk må det søkes om, og utstedes ferdigattest. Når ferdigattest foreligger gir det større trygghet for at bygningen er ferdigstillt i henhold til byggetillatelsen og at alt er gjort i tråd med plan og bygningsloven. Fra 01.07.2015 er det ikke lenger mulig å søke ferdigattest for tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. 

Midlertidig brukstillatelse

Loven åpner for at det i enkelte tilfeller kan gis midlertidig brukstillatelse i de tilfeller tiltaket av spesielle årsaker ikke kan ferdigtilles ennå. Eksempler på dette er at utearealer ikke kan ferdigstilles pga vinter og snø, og må avventes til våren. Eller at eier selv skal sluttføre innredning av kjeller/loft. Søknadsskjema for midlertidig brukstillatelse.