5. Klagemulighet og gebyr

Ønsker du som tiltakshaver å klage på vedtaket fra kommunen er klagefristen 3 uker, jfr. forvaltningslovens (fvl.) §29, 1 ledd. Det må i klagen fremgå hva klagen gjelder, og hva som ønskes endret (fv. §32, 1. ledd). Gebyret kan ikke påklages. Fastsettelse av gebyrets størrelse følger direkte av gebyrregulativet og er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. I spesielle tilfelle kan det søkes om reduksjon av gebyret eller fritak av gebyr. Eventuelt avslag på en slik søknad vil være et enkeltvedtak som kan påklages. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

Klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker. Samme frist gjelder der kommunen tar klagen helt til følge og fatter et nytt vedtak. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Klagesaker skal avgjøres av klageinstansen innen 12 uker. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.