3. Dette må søknaden inneholde

Søknad uten ansvarsrett

 • Korrekt utfylt søknadsskjema. Kan sendes elektronisk gjennom ByggSøk.
 • Situasjonskart i målestokk 1:500, ikke eldre enn 1 år. Det planlagte tiltaket inntegnes med avstand til nabogrense, annen bebyggelse og eventuelt til midt vei. Bestilles hos Infoland Ambita ved å klikke på situasjonkart-linken.
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 (unntaksvis 1:200). Tegningene skal være fagmessig utført og skal være målsatt. Ved tilbygg skal det tydelig fremgå hva som er nytt og hva som er eksisterende bebyggelse, og hva rommene skal benyttes til. Tiltakets tilpasning til terreng og sokkelhøyde skal tydelig fremgå. Dersom terrenget skal heves eller senkes må nye og eksisterende terrenglinjer tegnes i hele området til nabogrense .
 • Perspektivtegninger (om nødvendig) som viser den estetiske utforming, tilpasning til eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse Gjenpart av nabovarsel (ett eks.) Nabovarsel vedlagt alle relevante opplysninger (situasjonskart, tegninger og evt. dispensasjonssøknad) sendes til naboer og gjenboere som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering på varslet.
 • Gjenpart av nabovarsel (kvittering på at nabovarsel er mottatt). Det skal da krysses av enten i rubrikk 1 "Varsel er mottatt" eller rubrikk 2 "Samtykker i tiltaket".
 • Signert avstandserklæring i de tilfeller tiltaket skal oppføres nærmere nabogrense enn 4 meter.
 • Utregning av grønn overflatefaktor (GOF) er iht gjeldende kommuneplan pålagt i områder for boligbebyggelse og sentrumsformål. Her kan du lese mer om hvordan du beregner GOF.
 • Skriftlig redegjørelse for (så langt det er nødvendig): hvordan tiltaket berører utearealene så som areal til parkering, atkomst, uteopphold og lek. Hva graden av utnyttelse blir med det nye tiltaket. Om tiltaket har betydning for tilknytning til offentlig vei og ledningsanlegg. Hvordan grunnforholdene er. Tiltakets utforming/estetikk i forhold til seg selv og i forhold til omgivelsene.

NB: Husk å ta kopi til eget bruk, før du sender dokumentene fra deg!

Les mer om søknad om tiltak uten ansvarsrett.

Søknad med ansvarsrett

som ovenfor men med følgende tillegg:

 • Erklæring om ansvarsrett, evt. kopi av sentral godkjenningsbevis
 • Kontrollplan og gjennomføringsplan
 • Avfallsplan (for tiltak over 300 m2 BRA) og beskrivelse av miljøsanering

Les mer om søknad om tiltak med ansvarsrett.

Søknader sendes

Nedre Eiker kommune, Postboks 399, 3051 Mjøndalen, eller på e-post:

Sender du henvendelsen din på e-post må søknad og vedlegg sendes separat, samt dokumenter og tegninger må være rotert rett vei.