Unntaket fra søknadsplikten gjelder oppføring, endring, fjerning eller opparbeidelse av tiltak som oppfyller følgende vilkår:

1. Garasje, uthus o.l. (verksted, hobbyrom, veksthus, dukkestue osv.)

 • Samlet bruksareal (BRA) eller bybygd areal (BYA) skal ikke overstige 50 m2
 • Maksimal gesimshøyde på 3 meter og mønehøyde på 4 meter, i forhold til gjennomsnittelig terreng rundt bygningen.
 • Bygningen kan ikke brukes til beboelse/oppholdsrom (dvs. ikke kjøkken, stue, soverom eller våtrom)
 • Må plasseres 1 meter fra nabogrense, og 1 meter fra andre bygninger på eiendommen
 • Bygningen må ikke plasseres over eller i nærheten av kommunale ledninger i grunnen. (4 meter fra)
 • Bygget kan oppføres i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Plassering av bygget må følge veglovens bestemmelser om frisiktsoner, avstand til veimidte (15 meter fra kommunal og fylkesvei) og avkjøring.
 • Jernbanelovens §10 har bestemmelser om byggeforbudssone langs skinnegang, likeledes er det bestemmelser om avstand til høyspentledninger. (minimum 15 meter)
 • NB: Tiltakshaver skal informere kommunen om tiltaket og plassering etter ferdigstillelse, for oppgradering av kart- og matrikkeldata

2. Tilbygg til eksisterende bygg (f.eks. balkong, veranda, åpent overbygget ingangspart, ved- og sykkelbod)

 • Samlet bruksareal (BRA) eller bybygd areal (BYA) skal ikke overstige 15 m2
 • Tilbygget må plasseres mimimum 4 meter fra nabogrense
 • Tilbygget kan ikke brukes til beboelse/oppholdsrom (dvs. ikke kjøkken, stue, soverom eller våtrom)
 • Tilbygget må ikke plasseres over eller i nærheten av kommunale ledninger (4 meter fra) i grunnen.
 • Tilbygget må hensynta veglovens bestemmelser om frisiktsoner (15 m. fra kommunal og fylkesvei), avstand til veimidte og avkjøring.
 • NB: Tiltakshaver skal informere kommunen om tiltaket og plassering etter ferdigstillelse, for oppgradering av kart- og matrikkeldata

DIBK (Direktoratet for byggkvalitet )har en enkel veileder som anbefales: "bygg uten å søke", som leder deg trinn for trinn gjennom de hensyn som må vurderes.

3. Mindre tiltak i eksisterende byggverk

 • Reparasjon av bygningsteknisk installasjon f.eks. reparasjon av ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, heis samt varme- og kjøleanlegg.
 • Installering og endring av enkle installasjoner innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Installering, endring og reparasjon av våtrom eller ildsted innenfor en bruksenhet eller branncelle
 • Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.

4. Mindre tiltak utendørs

 • Levegg/skjermvegg inntil 1.8 meter høy og 10 meter lengde kan oppføres minimum 1 meter fra nabogrense.
 • Levegg/skjermvegg inntil 1.8 meter høy og 5 meter lengde kan oppføres inntil nabogrense.
 • Forstøtningsmur på inntil 1,0 meter høyde skal ha "foten" på muren minimum 1 meter fra nabogrense, for støttemur på 1,5 meter høyde blir avstand til nabogrense 4 meter. Tiltaket må hensynta veglovens bestemmelser om frisiktsoner.
 • Mindre fyllinger eller planering av terreng. Tiltaket må ikke føre til mer enn 3,0 meter avvik fra oppprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 meter avvik i tettbygd strøk. Kun avvik på 0,5 meter på eiendom for rekke- eller kjedehus. Avstand fra fyllingsfot til nabogrense, skal være minst 1 meter. Tiltaket må hensynta veglovens bestemmelser om frisiktsoner.
 • Opparbeiding av intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk, som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Avstand til nabogrense skal være minst 1 meter.
 • Innhengning mot veg med inntil 1,5 meter høyde. Innghengningen må ikke være til hinder for frisiktsoner mot veg.
 • Antennesystem kan ha høyde inntil 5 meter, parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 meter. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 meter. Bestemmelsen ommfatter ikke plassering av antennesystem som kan utføre fare for personsikkerhet, eller når flere antennesystemer skal plassere på samme sted, eller på samme fasade.
 • Graving for kabler og lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd på egen eiendom.

Er du fortsatt usikker, eller ønsker mere informasjon anbefales det å lese informasjonsarkene på DIBKs sine nettsider.

Byggesaksavdelingen kan kontaktes eller besøkes i telefontiden mellom kl. 12 og 14.