Ett-trinns søknad betyr at det søkes om tillatelse til tiltak hvor all nødvendig dokumentasjon foreligger. Når søker har mottatt tillatelse fra kommunen, kan arbeidet igangsettes.

I prinsippet vil søknad i ett-trinn innebære mer arbeid og et mer forpliktende engasjement fra søker og tiltakshaver sammenliknet med rammesøknad. Et av hovedvilkårene er at erklæring av ansvarsretter må være på plass både for prosjektering, utførelse og kontroll før søknad sendes til kommunen.

Saksbehandlingstid

Kommunen plikter å behandle søknad i ett-trinn før det er gått 12 uker etter mottakelse, forutsatt at fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt, og at tiltaket ikke krever dispensasjon. Hvis det i nevnte søknad ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og det ikke kreves ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet, skal søknaden behandles av kommunen innen 3 uker. Tiltaket kan ikke igangsettes før skriftlig godkjennelse er mottatt.

Forholdet til andre myndigheter

Nødvendig samtykke eller faglig uttalelse fra annen myndighet må innhentes av søker i forkant, og leveres som vedlegg til søknaden. For søknader som behøver uttalelse vedrørende vann- og avløp eller veispørsmål, vil byggesaksbehandler sørge for at dette innhetes. Dersom andre myndigheter stiller krav om vilkår som må oppfylles, må disse vilkårene være oppfylt før det kan treffes vedtak i saken. Om oppfyllelse av slike vilkår skulle trekke ut i tid, kan det være en løsning å fortsette behandlingen av saken som rammesøknad, for så å fastsette vilkår fra andre myndigheter i en rammetillatelse. I slike tilfeller vil søknaden kunne omgjøres til en søknad i to-trinn, med først en rammetillatelse som etterfølges av igangsettingstillatelse før tiltaket kan gjennomføres.

Dispensasjoner

Hvis du planlegger tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller plangrunnlaget (kommuneplan og reguleringsplan), må du søke dispensasjon i eget brev som følger søknaden. Naboer skal varsles særskilt om dispensasjonssøknader, og det skal gis egen begrunnelse i søknaden. Se for øvrig egen veiledning om dispensasjonssøknad.

Krav til dokumentasjon

 • Søknadsskjema
 • Nabovarslingsskjema og gjenpart av nabovarslingsskjema (bestilles sammen med situasjonskart) 
 • Erklæring om ansvarsrett  og gjennomføringsplan som omfatter alle ansvarsområder.
 • Kontrollerklæring for gjennomført prosjekteringskontroll.
 • Evt. avfallsplan og beskrivelse av miljøsanering.
 • Situasjonskart, ikke eldre enn 1 år.
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger  .Tegningene skal være fagmessig utført og skal være målsatt. 
 • Perspektivtegninger (om nødvendig) som viser den estetiske utforming, tilpasning til eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse.
 • Utregning av grønn overflatefaktor (GOF) er iht. gjeldende kommuneplan pålagt i områder for boligbebyggelse og sentrumsformål. Her kan du lese mer om hvordan du beregner GOF.
 • Gjenpart av nabovarsel (ett eks.) Nabovarsel vedlagt alle relevante opplysninger: situasjonskart, tegninger og evt. dispensasjonssøknad, sendes til naboer og gjenboere som rekommandert sending, eller overleveres personlig mot kvittering på Gjenpart av nabovarsel. Det skal da krysses av enten i rubrikk 1 "Varsel er mottatt" og/eller rubrikk 2 "Samtykker i tiltaket"

Søknad kan sendes elektronisk via ByggSøk. Byggesaksavdelingen kan kontaktes dersom du har spørsmål i forbindelse med søknaden.

Tilleggsdokumentasjon

Ansvarlig søker skal vurdere hvilke tilleggsdokumentasjon som er hensiktsmessig og nødvendig i den aktuelle sak. Dette kan være:

Tegninger

 • Eventuell utomhusplan for den ubebygd del av tomten, jfr. pbl. § 69 med vedtekter.
 • Eventuell detaljtegning av avkjørselsområde.(avkjørselsplan)
 • Gateoppriss, som viser tiltaket sett i sammenheng med nabobebyggelse fra gate/vei.
 • Terrengsnitt, som viser eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse med innbyrdes høydeplassering.
 • Tegninger for eventuelle tekniske innretninger
 • Fotodokumentasjon (spesielt ved riving).
 • Ajourførte, målriktige tegninger; som viser dagens situasjon - før nye tiltak.
 • Tegninger som viser brannseksjonering, rømning for større bygg.
 • Tilkoblingspunkt for stikkledningene (VA) må vises.

Skriftlige redegjørelser i følgebrev eller vedlegg

 • Tiltakets bakgrunn, innhold og forutsetninger.
 • Arkitektonisk og bygningsmessig utforming: valg av planløsninger, fasadeuttrykk m.m.
 • Volum- og masseoppbygging, konstruksjoner, materialbruk, fargesetting.
 • Forhold som vedrører andre fagetater; evt. innhenting av uttalelser.
 • Miljøforhold: trafikkstøy, grunnforhold, rasfare, støyberegninger med eventuelle forslag til tiltak.

Eventuelle samtykker fra andre

 • Aktivt nabosamtykke (avstandserklæring) for byggeavstand nærmere eiendomsgrenser enn fastsatt i pbl. § 70 nr. 2.
 • Dokumentert rett til privat vei ev. tinglysing av ny veirett
 • Dokumentert rett til ledninger over annen manns grunn
 • Inngått avtale mellom tiltakshaver og Jernbaneverket, jfr. jernbanelovens § 10.
 • Samtykke fra vegmyndighet iht. Veglovens §§ 29 og 30
 • Samtykke fra Arbeidstilsynet
 • Samtykke fra ledningseier (kraftledninger)
 • Søker skal vurdere hvilken tilleggsdokumentasjon som er hensiktsmessig og nødvendig i den aktuelle sak.

Gebyr og avgifter

 • Situasjonskart: betales etter kommunens gjeldende gebyrregulativ.
 • Saksbehandlingsgebyr: Gebyret beregnes ut fra tiltakets bruksareal/flateinnhold i henhold til gjeldende gebyrregulativ, dog ikke mindre enn minstegebyret
 • Ajourhold kart: Hvis tiltaket medfører endringer i kartverket, vil du måtte betale for kartajourholdet.
 • Ansvarsretter: Hvis aktørene i arbeidene ikke har sentral godkjenning, påløper gebyr for ansvarsretter.
 • Tilknytningsavgift for vann og avløp: Avgiften forfaller til betaling senest ved igangsetting av byggearbeidet.

For gebyr og prisliste for ovennevnte:  Gebyrregulativet for byggesak og vann- og avløpsregulativ.

Klagerett

Godkjennelse eller avslag på søknad i ett-trinn er et enkeltvedtak som kan påklages innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens regler §§ 28 flg. Gebyret følger direkte av kommunens gebyrregulativ og kan ikke påklages.