For søknad i to-trinn, er søknad om igangsettingstillatelse andre trinn. Tillatelse til igangsetting må foreligge før tiltak igangsettes. Det søkes om igangsettingstillatelse når rammetillatelse er mottatt fra kommunen (trinn 1).

Søknad om igangsetting skal alltid inneholde:

  1. Dokumentasjon knyttet til ansvarsforhold
  2. Dokumentasjon knyttet til kontroll

Bruk av skjema gjør det enklere for kommunen å kontrollere søknaden, og lettere for søker å få med alle nødvendige opplysninger.

Krav til dokumentasjon

  • Søknadsskjema
  • Søknad om ansvarsrett og kontrollplan
  • Erklæring av ansvarsrett, evt. sentral godkjenning
  • Evt. kontrollplan for viktige og kritiske områder
  • Kontrollerklæring for all prosjektering.

Alle nødvendige søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Søknad kan sendes elektronisk via ByggSøk. Byggesaksavdelingen kan kontaktes dersom du har spørsmål i forbindelse med søknaden.

Opplistingen på dokumentasjonskrav over er generell, eventuelle særkrav kan være gitt i selve rammetillatelsen.

Dersom det er satt vilkår som knytter seg til utførelsen, bør slike vilkår settes inn i kontrollplanen for utførelsen slik at det kan dokumenteres hvordan vilkåret oppfylles.

I de tilfellene hvor rammetillatelsen ikke inneholder alle prosjekteringsområder skal det sendes inn søknad om ansvarsrett og søknad om lokal godkjenning av foretak, samt evt. kontrollplan/kontrollerklæringer for den gjenværende prosjekteringen.

Saksbehandlingstid

Kommunen plikter å behandle søknaden før det er gått 12 uker etter at kommunen har mottatt søknad med alle nødvendige vedlegg. Kommunen vil sende skriflig tillatelse eller avslag til din digitale postkasse ( Altinn) etter frist som nevnt over.

Reviderte planer

Hvis du ønsker å endre planene fra den gitte rammetillatelsen må du søke særskilt om dette. Planer som berører naboforhold krever nytt nabovarsel.

Klagerett

Godkjennelse eller avslag på søknad om igangsettingstillatelse er et enkeltvedtak som kan påklages innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens regler §§ 28 flg. Gebyret følger direkte av kommunens gebyrregulativ og kan ikke påklages.