Det forutsettes at tiltaket kan gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven, gjeldende planer og annet regelverk, og at ingen naboer har bemerkninger til nabovarselet.

Hvilke tiltak kan utføres uten ansvarsrett?

 • Mindre tiltak på bebygd eiendom, for eksempel tilbygg under 50 kvm eller terrasse
 • driftsbygninger i landbruket, for eksempel låve eller landbruksgarasje
 • midlertidige eller transportable bygninger
 • konstruksjoner eller anlegg, for eksempel brakke eller brakkerigger som skal stå over 4 måneder på annen eiendom enn byggeplassen.

Arbeidene kan ikke igangsettes før det har gått minst 3 uker etter at kommunen har mottatt søknad med fullstendig dokumentasjon. Søknad kan sendes elektronisk via ByggSøk. Byggesaksavdelingen kan kontaktes dersom du har spørsmål i forbindelse med søknaden.

Ekspempler på type tiltak

 • Ny frittliggende bygning; som ikke skal benyttes til beboelse og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m².  Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Tilbygg; hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Bruksendring; fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en enkelt bolig (For eksempel fra bod til kjellerstue. NB! Innsetting av vindu/dør kan utløse søknadsplikt for fasadeendring.)
 • Skilt, reklameinnretning o.l.; inntil 6,5 m² montert på vegg, eller frittstående skilt montert på terreng med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,4 m.
 • Antennesystem; med høyde inntil 5 m.

Avstandsbestemmelser/byggegrenser:

 • hovedregel om 4 meter til nabogrense
 • til midt kommunal vei eller fylkesvei er 15 m i uregulerte områder
 • til midt riksvei er 50 m i uregulerte områder
 • til midt nærmeste jernbane- eller sporveisspor er 30 m

Nærmere avstand til nabogrense enn 4 meter kan avtales ved avstandserklæring. Dersom du legger ved samtykke fra nabo, eller veimyndighet er tiltaket fortsatt å regne som "uten ansvarsrett". Du må innhente et klart, skriftlig samtykke. Kvittering på nabovarslingsskjema er ikke godt nok. For mindre tiltak kan kommunen bestemme plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter etter pbl. § 29-4. I uregulerte områder gjelder veilovens avstandsgrenser direkte.

Saksbehandlingstid

Kommunen plikter å behandle meldingen før det er gått 3 uker etter mottatt søknad med alle nødvendige vedlegg.

Kommunen kan  innen 3 uker etter at søknad er mottatt, kreve omgjøring til søknad med 12 ukers behandlingstid. Slik omgjøring kreves når dokumentasjon ikke er fullstendig, om tiltaket krever nøyere vurdering, eller dersom det foreligger bemerkninger fra nabo eller etater som er bedt om uttalelse. Omgjøring av søknaden kan ikke påklages. Når slik omgjøring er varslet kan ikke tiltaket igangsettes før tillatelse er mottatt fra kommunen.

Kommunen vil sende skriflig tillatelse eller avslag til din digitale postkasse ( Altinn) etter frister som nevnt over. Hvis du ikke har fått svar, bør du ringe kommunen å forsikre deg om at det er greit å starte. Du er i såfall selv ansvarlig for at alle lover og bestemmelser overholdes, og at gjeldende planer etterfølges.

Dispensasjon

Hvis du planlegger noe som i er i strid med plan- og bygningsloven eller kommuneplan/reguleringsplan, må du søke om dispensasjonen i eget brev som følger meldingen. Naboer skal varsles særskilt om dispensasjonssøknader og det skal gis en egen begrunnelse.

Krav til dokumentasjon:

 • Søknadsskjema "uten ansvarsrett", korrekt utfylt. Kan sendes elektronisk gjennom ByggSøk
 • Gjenpart av nabovarsel (ett eks.) Nabovarsel vedlagt alle relevante opplysninger (situasjonskart, tegninger og evt. dispensasjonssøknad) sendes til naboer og gjenboere som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering på gjenpart av nabovarsel. Det skal da krysses av enten i rubrikk 1 "Varsel er mottatt" eller rubrikk 2 "Samtykker i tiltaket.
 • Situasjonskart ikke eldre enn 1 år. Se forklaring på utfylling. Naboliste følger med ved bestilling av situasjonskart.
 • Det planlagte tiltaket inntegnes med avstand til nabogrense, annen bebyggelse og eventuelt til midt vei.
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 (unntaksvis 1:200). Tegningene skal være fagmessig utført og skal være målsatt. Ved tilbygg skal det tydelig fremgå hva som er nytt og hva som er eksisterende bebyggelse, og hva rommene skal benyttes til. Tiltakets tilpasning til terreng og sokkelhøyde skal tydelig fremgå. Dersom terrenget skal heves eller senkes må nye og eksisterende terrenglinjer tegnes i hele det området som berøres.
 • Perspektivtegninger (om nødvendig) som viser den estetiske utforming, tilpasning til eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse
 • Gjenpart av nabovarsel (ett eks.) Nabovarsel vedlagt alle relevante opplysninger (situasjonskart, tegninger og evt. dispensasjonssøknad) sendes til naboer og gjenboere som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering på
 • Skriftlig redegjørelse for (så langt det er nødvendig): hvordan tiltaket berører utearealene så som areal til parkering, atkomst, uteopphold og lek. Hva graden av utnyttelse blir med det nye tiltaket. Om tiltaket har betydning for tilknytning til offentlig vei og ledningsanlegg. Hvordan grunnforholdene er. Tiltakets utforming/estetikk i forhold til seg selv og i forhold til omgivelsene

Søknad uten ansvarsrett kan omgjøres til søknad med ansvarsrett:

Kommunen kan etter gjennomgang av søknaden, kreve omgjøring til søknad med ansvarsrett. Slik omgjøring kreves dersom tiltaket ikke er å anse som "mindre tiltak" .

Kommunens svar på søknaden

Kommunen vil sende skriflig tillatelse eller avslag til din digitale postkasse ( Altinn) etter frister som nevnt over. Hvis du ikke har fått svar, bør du ringe kommunen å forsikre deg om at det er greit å starte. Du er i såfall selv ansvarlig for at alle lover og bestemmelser overholdes, og at gjeldende planer etterfølges.

Gebyrer og avgifter

 • Situasjonskart: betales etter kommunens gjeldende gebyrregulativ.
 • Saksbehandlingsgebyr: Gebyret beregnes ut fra tiltakets bruksareal/flateinnhold i henhold til gjeldende gebyrregulativ, dog ikke mindre enn minstegebyret.
 • Ajourhold kart: Hvis tiltaket medfører endringer i kartverket, vil du måtte betale for kartajourholdet.
 • Tilknytningsavgift for vann og avløp: Avgiften forfaller til betaling senest ved igangsetting av byggearbeidet.

Gebyrregulativ for plan og byggesaker.

Gebyrregulativ for vann og avløp. Årsavgift for vann- og avløp endres ved endring av avgiftspliktig areal.

Klagerett

Godkjennelse eller avslag på søknad er et enkeltvedtak som kan påklages innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens regler §§ 28 flg. Gebyret følger direkte av kommunens gebyrregulativ og kan ikke påklages.

Hvis du fortsatt lurer på noe

Ring gjerne byggesaksavdelingen i telefontiden (kl. 12-14) alle hverdager. Henvendelse via innbyggerkontakten på tlf. 32 23 25 00.