Viktig informasjon i forbindelse med kommunesammenslåingen:

For at du skal kunne fradele en tomt (opprette en ny matrikkel), må både gjenværende og ny tomt ha et areal på minimum 400 m².

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av eiendom. Ved opprettelse av eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av eiendom skjer gjennom to trinn

  1. Søknad og tillatelse til opprettelse av eiendom etter plan- og bygningsloven. Åpne søknadsskjema for deling. og skjema for erklæring om rettighet i fast eiendom. Bestille situasjonskartpakke (kart m/nabovarsel)
  2. Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven. Åpne skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning. Les mer om oppmålingsforretning.

Etter det er gitt tillatelse til deling går saken automatisk videre til oppmåling så sant begge skjemaer er innlevert og man ikke søker om utsettelse av oppmålingsforretning.

Ny eiendom får også tildelt adresse og husnummer/bokstav.

Les mer om hvordan du søker.

Planer som skal vurderes før søknad

Ligger eiendommen i regulert område?

Ligger eiendommen i uregulert område?

Alle eiendommer må ha rett til vei og vann

Krav om vannforsyning og sikring av atkomst og avløp er nedfelt i plan- og bygningsloven §§ 27-1 til 27-4.

Før det gis tillatelse til fradeling av tomt kreves det at både eksisterende og ny eiendom har tilgang/og rett til tilkobling til vann og avløp og rett til avkjørsel/tilknytning til vei. Eksempel på dette er rettigheter om vei/ledning over annen manns grunn, eller tilknytning til privat vei/ledning med eventuelle vedlikeholdsplikter. Som utgangspunkt kreves det tinglyste rettigheter.

Du skal i søknaden beskrive hvordan disse forholdene tenkes løst. Eksempel på dette er

  • at avkjørsel til vei tegnes inn i situasjonskartet og
  • at tilkobling av vann og avløp fra ny planlagt bolig tegnes inn i situasjonskartet,  fra husvegg og til kommunalt nett.

Situasjonskartet bestiller du på kommunens nettside.

Beregning av grønn overflatefaktor 

Kommuneplanen gir krav om beregning av grønn overflatefaktor (GOF). Dette skal sikre at man ved utbygging og fortetting får nok grønne arealer, vegetasjon og økologisk effektiv overflate. Les hvordan du beregner GOF.

Tilgjengelighet og hensynssyner for flom og kvikkleire/steinsprang

  • Kommuneplanen stiller krav til at bebyggelse skal være sikret mot skader fra flom tilsvarende 200 års flom. Søk frem din adr./eller gårds-, og bruksnummer i "hurtigmenyen" i kommunens web-kart, og legg på kartlagstype "elveflom" og "sidevassdrag"
  • Er eiendommen beliggende kvikkleireområde vil det bli krevd geoteknisk undersøkelse for å stadfeste at tomten kan bebygges. Søk frem din adr./eller gårds-, og bruksnummer i "hurtigmenyen" i kommunens web-kart, og velg kartlagstype "naturfare" og merk av for  "NVE - skred, kvikkleire"
  • Kommunen kan beslutte at en ønsket fradelt tomt vil være uegnet til boligtomt for eksempel på grunn av for skrånende og/eller bratt terreng.

Gebyr/kostnader

Kostnaden er to-delt og fremkommer i kommunens gebyrregulativ.

  1. Kostnad for behandling av selve fradelingen av tomt, fremkommer i gebyrregulativet kapitell 4. (under plan og bygningsloven)
  2. Kostnad for arbeid med matrikkulering og oppmåling av ny og eksisterende tomt fremkommer i gebyrregulativets kapitel 2. (under eiendomsregistreringsloven)

Hvis du fortsatt har spørsmål, kan saksbehandler for delesaker kontaktes på hverdager mellom kl. 12 og 14.