Er eiendommen beliggende i et område som er regulert må du sjekke hva denne reguleringsplanen sier om deling, bygging og byggegrenser.

Noen reguleringsplaner viser konkret tomteinndeling, byggegrenser og/eller husplassering. Tillatelse til deling og bygging utover det planen viser vil da innebære mindre endring av planen eller det må søkes dispensasjon. Delingssøknaden må da inneholde forslag til mindre endring jf. henholdsvis plan- og bygningsloven § 12-14 eller søknad om dispensasjon, jf. Plan – og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes.Det er veldig viktig at nabovarselet også opplyser om at det søkes om eventuell mindre endring, se egen avkrysningsrubrikk i nabovarslingsskjema.

Bygninger skal ligge innenfor byggegrenser angitt i reguleringsplanen. Der hvor planen ikke angir byggegrenser gjelder avstandsbestemmelsene som for uregulert område.

Du kan se evt. reguleringsplan for din eiendom i kartløsningen. Søk på din adresse/gårds-, og bruksnummer i "hurtigmenyen" og velg kartlagstype reguleringsplan.