Her finner du vedtatt gebyrregulativ for 2019, inndelt etter plan- og bygningsloven, lov om eiendomsregistrering og lov om eierseksjonering. Grunnbeløp (M) er = kr 1.202,-. Hele gebyrregulativet (i pdf) for plan-, bygg- og delesaker for 2019 og foregående år kan leses nederst i artikkelen.

Gebyr hjemlet i lov om plan- og bygningsloven (PBL §33-1)

Gebyrberegning

1.1.1 Beregningstidspunkt

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunkt søknad eller krav fremmes, dersom ikke annet er nevnt under beskrivelsen av det enkelte tiltak, med unntak av betalingsbestemmelser for reguleringsplaner, se kap. 2, pkt. 2.4.

1.1.2 Faktureringstidspunkt, innfordring med mer

 • Tidspunkt for fakturering framkommer under beskrivelsen av det enkelte tiltak/søknad/melding
 • Ved for sen betaling påløper purregebyr iht. inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso for videre inndrivelse.

1.1.3 Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

Gebyr for saksbehandling som ikke kan beregnes etter nedenstående satser beregnes på grunnlag av anvendt tid.

Timeprisen settes til: 1 x M = 1 202 kr

1.1.4 Gebyr for sak som ikke realitetsbehandles

 • Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales gebyr etter anvendt tid.
 • For saker som ikke realitetsbehandles på grunn av at innsendte søknad er mangelfull, skal det betales gebyr etter anvendt tid.

1.1.5 Betaling for medgåtte utgifter

Bygningsmyndighetene kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, tilfluktsrom, brannsikring og lignende. For slik kontroll kan det kreves betaling tilsvarende de faktiske medgåtte utgifter i tillegg til saksbehandlingsgebyr.

1.1.6 Gebyr når søknad blir avslått (gjelder kap. 3 - 6)

Dersom søknad om tiltak blir avslått, faktureres saksbehandlingsgebyr etter vanlig beregning.

1.1.7 Gebyr for tiltak som ikke kommer til utførelse

For tiltak som ikke kommer til utførelse refunderes ikke saksbehandlingsgebyr.

1.1.8 Gebyr for søknad om dispensasjon

Der søknad om tiltak medfører at det må gis dispensasjon i forhold til lov, forskrift eller offentlig vedtak, og dette krever politisk behandling,

er gebyret: 12 x M = kr 14 424

For dispensasjoner av mindre karakter og behandlingen er delegert til rådmannen,

er gebyret: 4,5 x M = kr 5 409

1.1.9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret etter dette regulativet anses for å bli urimelig høyt i forhold til det arbeid kommunen har hatt med saken, eller det foreligger andre spesielle forhold, kan kommunen fastsette et passende gebyr. Søknad om reduksjon kan gis samtidig med behandling av søknad om byggetillatelse, men ikke senere enn 3 uker fra vedtaket blir mottatt.

1.1.10 Byggesaksdager

I forbindelse med avvikling av byggesaksdager kan normale gebyrer reduseres. Gebyrene vil bli annonsert i forkant hvert år i forbindelse med byggesaksdagene.

1.1.11 Forhold til andre avgifter

Gebyrene er ikke belagt med merverdiavgift.

1.1.12 Gebyr ved tilsyn

I gebyrregulativet for byggesaker er det satt av 12 % til tilsyn.

1.2 Klageadgang

Fastsettelse av gebyrets størrelse følger direkte av gebyrregulativet og er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. I spesielle tilfelle kan det søkes om reduksjon av gebyret eller fritak av gebyr. Eventuelt avslag på en slik søknad vil være et enkeltvedtak som kan påklages. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

Grunnbeløp (M) = kr 1 202

2.1 Private reguleringsplaner som skal behandles etter pbl. av 1985

Private reguleringsplaner som fortsatt skal behandles etter pbl. av 1985, beregnes etter gebyrregulativet for 2009 indeksjustert med konsumprisindeksen for etterfølgende år. Dette gjelder saker som ble 1. gangs behandlet før 1. juli 2009 og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

2.2 Det kreves gebyr for kommunens behandling av følgende private planer:

a) Forslag til nye reguleringsplaner eller endring/oppheving av gjeldende reguleringsplaner – pbl. §§ 12‐3, 12‐8, 12‐10, 12‐11

b) Planprogram for planer med vesentlig virkning – pbl. § 12‐9

c) Konsekvensutredninger – pbl. Kap. 14

d) Mindre endring av reguleringsplan – pbl. §§ 12‐14, andre ledd. Private planforslag defineres som alle planforslag hvor Kommunestyret som planmyndighet ikke selv er oppdragsgiver. Unntatt er planer for offentlige interesser som er finansiert av det offentlige.

2.3 Gebyrets grunnlag og størrelse

Gebyret skal avspeile omfang av planprosessen og tilretteleggingen som kommunen må gjennomføre fram til vedtak av planen. Gebyret er av den grunn inndelt i ulike typer ut fra omfanget og virkning av interesseavklaringer en plan utløser. Det vil si ut fra planens samsvar med kommuneplan og kompleksitet.

Beskrivelse av plantypene:

A. Enkel plan – Planer som samsvarer med kommuneplanens arealdel (KP). Som regel en plan for et mindre område der det er få offentlige, private eller nabo‐interesser, samt ukompliserte tekniske forhold (f. eks. grunnforhold, topografi, flom o.l.).

B. Sammensatt plan – Enten: en plan som samsvarer med KP, men der forhold til flere offentlige og private interesser og evt. nabointeresser må avklares, eller: en plan som avviker noe fra KPL, men som forutsettes å være uten vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

C. Innfløkt plan ‐ Planer som er i strid med kommuneplanens arealdel (KP) og utløser krav til planprogram og eventuelt konsekvensutredning. Som regel en plan med mange og sammensatte arealkonflikter og stort behov for arealavklaringer. Typiske trekk ved en plan som gjør at den faller i denne kategori vil være:

 • Størrelse på bebyggelse og/eller arealformål er ikke i samsvar med kommuneplanen.
 • Omfattende rekkefølgebestemmelser mht. offentlig infrastruktur.
 • Omfattende avklaringer/forhandlinger med statlige og regionale myndigheter.

Beskrivelse av det tredelte gebyret:

Del 1: Oppstart av reguleringsarbeidet:

Oppstart med rådmannen, samt oppfølgende politisk sak, jf. pbl § 12‐8.

Del 2: Allmenn saksbehandling:

Saksbehandling ut fra lovens prosesskrav ved:

1. gangsbehandling, offentlig ettersyn,

2. gangsbehandling og kunngjøring, samt evt. planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl. §§ 12‐9, 12‐10,12‐11 og12‐12.

Del 3: Saksbehandling ut fra planens omfang:

Omfanget defineres ved planens totale bruksareal (BRA) som vedtatt plan muliggjør. Dette beregnes ut fra den maksimale utnyttelse planforslaget åpner for. Arealer beregnes i tråd med NS 3940. Der en forslagsstiller pålegges å regulere et større areal enn det som er naturlig ut fra eget behov for planavklaring, betales det ikke gebyr for dette arealtillegget.

2.3.1 Gebyr etter plantype og omfang

Gebyr beregnes ut fra medgått tid (timer) ganget med fastsatt timepris i denne forskrifts pkt. 1.1.3. Totalt gebyr for de ulike plantypene som fullføres frem til behandling er derfor:

Gebyr TOTALT = Gebyr Del 1 + Gebyr Del 2 + Gebyr Del 3.

For reguleringsplaner som i hovedsak er uten bebyggelse erstattes Gebyr Del 3 med et fast tillegg på 20 x M.


A. Enkel plan

Gebyr del 1: oppstartmøte, 7,5 x M = kr 9 015

Gebyr del 2: allmenn saksbehandling, 37,5 x M = kr 45 075

Gebyr del 3: per 1000 m² BRA, 2 x M = kr 2 404

 B. Sammensatt plan

Gebyr del 1: oppstartmøte, 10 x M = kr 12 020

Gebyr del 2: allmenn saksbehandling, 50 x M = kr 60 100

Gebyr del 3: per 1000 m² BRA, 3 x M = kr 3 606

C. Innfløkt plan (m/planprogram)

Gebyr del 1: oppstartmøte, 12,5 x M = kr 15 025

Gebyr del 2: allmenn saksbehandling, 75 x M = kr 90 150

Gebyr del 3: per 1000 m² BRA, 4 x M = kr 4 808

D.  Innfløkt plan (m/planprogram og konsekvensutredning)

Gebyr del 1: oppstartmøte, 15 x M = kr 18 030

Gebyr del 2: allmenn saksbehandling, 100 x M = kr 120 200

Gebyr del 3: per 1000 m² BRA, 5 x M = kr 6 010

E.  Mindre endring av reguleringsplan

Gebyr del 2: allmenn saksbehandling, 12 x M = kr 14 424

2.3.2 Tilrettelegging av digitalt plankart

 • I samsvar med pbl § 2‐1 krever kommunen at planforslag leveres i digital form. Jf. Nedre Eiker kommunes kravspesifikasjon for digitalt kartmateriale.
 • For mindre endringer av reguleringsplan, kan kommunen ved avtale frafalle krav om å levere plankart i digital form.
 • For reguleringsplaner der det er vesentlige mangler i den digitale reguleringsplanen kan det beregnes et tilleggsgebyr på 25 % av gebyr del 2 jf. 2.3.1.

2.4 Betalingsbestemmelser for reguleringsplaner

 • Gebyret beregnes etter de satser som gjelder når planen vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.
 • Gebyr for kommunens planbehandling skal være betalt før endelig planvedtak i kommunestyret.
 • Eventuelle gebyr til høringsinstanser kommer i tillegg. Hvis det som følge av planarbeidet / planbehandlingen påløper gebyr til andre offentlige instanser, herunder arkeologiske undersøkelser, skal dette dekkes av forslagsstiller.
 • Saksbehandling som krever flere offentlige ettersyn belastes med 25 % av gebyr del 2 per ekstra ettersyn.

2.4.1 Dersom forslagsstilleren trekker planforslaget

eller hvis det ikke er har vært fremdrift fra forslagsstillerens side på minimum 6 mnd. Etter oppstarts behandling, skal forslagsstiller betale: 50 % av gebyr del 2.

a) etter oppstartsmøte, men før 1. gangs behandling, skal det betales 50 % av Gebyr Del 2

b) etter 1. gangs behandling skal det betales 75 % av Gebyr Del 2.

2.4.2 Dersom forslag til mindre endring av reguleringsplan trekkes,

skal det betales 75 % av gebyr som angitt i pkt. 2.3.1.

2.4.3 Dersom kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget

(jf pbl § 12‐11), skal det betales 50 % av Gebyr 2 for Allmenn saksbehandling som angitt i pkt. 2.3.1.

Dersom planen er i tråd med kommuneplanen og kreves lagt fram for kommunestyret og der vedtas å gå videre, påløper totalt gebyr som angitt i pkt. 2.3.1.

Gebyr for byggesaker som ikke har standardisert gebyr baseres på antall m² bruksareal.

Grunnbeløp (M) = kr 1 202

3.1 Gebyrsatser ‐ alle kategorier

3.1.1 Boligbygg

 • Boligbygg med én boenhet, 36 x M = kr 43 272
 • Boligbygg med flere boenheter (Som for én boenhet for den første boenheten deretter for hver boenhet). 16 x M = kr 19 232
 • For rammetillatelse betales 90 % av grunntakst.
 • For første igangsettingstillatelse betales 20 % av grunntakst.
 • For oppdelt igangsettelse betales 10 % av grunntakst per gang etter første gang (maks 6M = kr 7 212).
 • Bruksendring til egen boenhet der tiltaket utløser bygningstekniske endringer (betales som for hver boenhet etter den første).

3.1.2 Nybygg som ikke inneholder boligdel, samt tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging av alle bygninger. Fellesarealer, tekniske rom, boder og lignende i boligkompleks.

 • Grunntakst bruksareal 0 ‐ 100 m², 11 x M = kr 13 222
 • Grunntakst bruksareal 101 ‐ 250 m², 23 x M = kr 27 646
 • Grunntakst bruksareal 251 ‐ 500 m², 40 x M = kr 48 080
 • Grunntakst bruksareal 501 ‐ 1000 m², 60 x M = kr 72 120
 • Grunntakst deretter pr. påbegynt 500 m², 11 x M = kr 13 222
 • For rammetillatelse betales 90 % av grunntakst.
 • For første igangsettingstillatelse betales 20 % av grunntakst.
 • For oppdelt igangsettelse betales 10 % avgrunntakst per gang etter første gang (maks 6M = kr 7 212).

3.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som krever foretaksgodkjenning og ansvarsrett

3.2.1 Søknad om tiltak med ansvarlig foretak

 • Hvis tiltaket ikke faller inn i en kategori under, faktureres behandlingsgebyr med 100 % av grunntakst, se pkt. 3.1.1 og 3.1.2.
 • Det kan i tillegg påløpe gebyr for situasjonskart, dispensasjon, ansvarsrett, kartajourhold, påvisning av byggelinjer/hus plassering og tilknytning til vann og avløp etc.

3.2.2 For tiltak i denne kategorien er gebyret: 2,3 x M = kr 2 765

 • Rehabilitering og oppføring av piper
 • Midlertidig brukstillatelse
 • Ferdigattest

3.2.3 For tiltak i denne kategorien er gebyret: 4,6 x M = kr 5 529

 • Innredning og endring av våtroms installasjoner i eksisterende bygning (bad/WC, dusj, vaskerom, badstue o.l.)
 • Tekniske installasjoner
 • Private og offentlige avløpsledninger mv.
 • Veier, grave‐ og fyllingsarbeider, enkle løsmasse‐ og fjellarbeider i dagen
 • Innhegning mot vei
 • Forstøtningsmurer
 • Endring, ombygging og oppsetting av fasader, tak, balkong, altan, karnapp og dør‐ eller vindusåpninger i bærende konstruksjoner.
 • Boligbrakke på arbeidsplass
 • Bruksendring uten bygningsmessige endringer

3.2.4 For tiltak i denne kategorien er gebyret: 6,9 x M = kr 8 294

 • Tilbygg som inneholder boligdel inntil 50 m²
 • Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg
 • Skilt og reklame
 • Oppføring/rivning/endring av tekniske installasjoner
 • Støyskjerm, parkeringsplasser, tunneler og kulverter
 • Bruksendring med bygningsmessige endringer
 • Søknad om separate avløpsanlegg (Gebyr for utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kommer i tillegg)

3.3 Gebyr for behandling av søknad om foretaksgodkjenning og ansvarsrett

3.3.1

 • Lokal godkjenning til privatpersoner 2,3 x M = kr 2 765
 • Lokal godkjenning til selvbygger 2,3 x M = kr 2 765. Gebyr for godkjenning av ansvarsrett gjelder per foretak

3.4 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan foreståes av tiltakshaver

3.4.1 For tiltak i denne kategorien er gebyret: 1,3 x M = kr 1 563

 • Frittliggende bod/uthus under 15 m2 bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) plassert nærmere nabogrense enn 1 meter.
 • Ferdigattest for tiltak etter pbl. § 20‐4 er fritatt for gebyr.

3.4.2 For tiltak i denne kategorien er gebyret: 3,1 x M = kr 3 726

 • Utendørs svømmebasseng / dammer
 • Haller kledd med duker eller folie
 • Bruksendring uten bygningsmessige endringer
 • Mindre fasadeendringer, endring av utvendige dør‐ eller vindusåpninger i ikke‐bærende konstruksjoner.
 • Levegg (høyde 1,8 meter og 10 meter lengde) plassert nærmere nabogrense enn 1 meter.
 • Levegg (høyde 1,8 meter) lenger enn 5 meter plassert i nabogrense.
 • Innhegning mot vei høyere enn 1,8 meter.
 • Mindre fyllinger eller endringer av terreng der fyllingsfoten er plassert nærmere nabogrense enn 1 meter.
 • Mindre forstøtningsmurer plassert nærmere nabogrense enn 1 meter.
 • Mindre tilbygg som ikke innenholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m2 
 • Riving av mindre bygninger hvor det ikke er krav til avfallsplan.

3.4.3 For tiltak i denne kategorien er gebyret: 6,4 x M = kr 7 482

 • Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. 
 • Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2.
 • Større fasadeendringer
 • Flytebrygger, ankringsplass for småbåter mv.
 • Driftsbygninger i landbruket

3.4.4 For tiltak i denne kategorien er gebyret: 8,1 x M = kr 9 736

 • Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 og under 70 m2.
 • Bruksendring med bygningsmessige endringer.

3.5 Endringer

Gebyr betales for: 4,6 x M = kr 5 529

 • Behandling av reviderte tegninger (endringer). Med revidert tegning menes endring av planløsning innenfor godkjente yttermål. Revidering som medfører vesentlig endrede yttermål (endret bruksareal/mønehøyde / takvinkel / etasjetall og lignende) og/eller endret plassering / situasjonsplan ansees som ny søknad.
 • Fornyelse av tidligere godkjent tiltak. Fornyelse som medfører endringer utover reviderte tegninger ansees som ny søknad.
 • Endring av ansvarsforhold i byggesak blir ikke gebyrbelagt, se likevel pkt. 3.3 om gebyr for behandling av ansvarsretter.

3.6 Utlevering og etterbehandling av digitale grunnlagsdata/kartajourhold

 • Bolighus og andre større bygg, 4,6 x M = kr 5 529
 • Tilbygg hvor hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan underbygges med kjeller. 2,3 x M = kr 2 765
 • Frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse hvor hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². 2,3 x M = kr 2 765
 • Vei, vann og avløp pr. løpemeter pr grøft (maksimalt kr 1 800), 0,021 x M = kr 25

3.7 Ulovligheter

3.7.1 Ulovlig byggearbeider

Der det i ettertid innsendes søknad for ulovlig igangsatt eller utført tiltak, betales gebyr i henhold til tiltakets art etter dette regulativ, med et tillegg på 50% av fullt saksbehandlingsgebyr. I tillegg til dette kommer eventuell tvangsmulkt og /eller overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i plan og bygningsloven §32-5 og 32-8. 

3.7.2 Pålegg eller forbud og forelegg

Gebyr for saksbehandling etter plan‐ og bygningsloven beregnes etter medgått tid. Dersom det vedtas tvangsmulkt, vil tvangsmulkt komme i tillegg til saksbehandling etter medgått tid. Utgifter til sakkyndig eller teknisk bistand blir beregnet etter faktisk utgift eller medgått tid

Grunnbeløp (M) = kr 1 202

4.1 Behandling etter plan‐ og bygningsloven

4.1.1 Grensejustering som krever behandling,

7 x M = kr 8 414

4.1.2 Arealoverføring,

7 x M = kr 8 414

4.1.3 Opprettelse av ny grunneiendom/festegrunn 

i samsvar med grenser/tomteinndeling fastsatt i plan, 9 x M = kr 10 818

4.1.4 Opprettelse av ny grunneiendom/festegrunn i uregulert område

eller der søknaden ikke samsvarer med reguleringsplan, og ved opprettelse av anleggseiendom, 11 x M = kr 13 222

4.1.5

 • Fradeling av eksisterende festetomt eller umatrikulert grunn der fradeling skjer til eksisterende bruk, 7 x M = kr 8 414
 • Eiendomsoppretting, arealoverføring eller grensejustering, ut over en arealenhet, faktureres med 20 % av grunntakst pr. enhet. Dette gjelder for punktene ovenfor.

Grunnbeløp (M) = kr 1 202

 • Dette punktet omhandler avgift på bruk av kart som kommunen helt eller delvis har bekostet, besørget utgivelse av og/eller ajourført – jf pbl § 2‐1.
 • Betaling av avgift gir rett til kopiering av kartmaterialet til eget bruk. Ervervsmessig kopiering er ikke tillatt.
 • Papirplott i svart/hvitt i A4/A3 format er gratis. For A2/A1/A0‐format i svart/hvitt gjelder satsene i punkt 5.1 nedenfor.

5.1 Situasjonskart som grunnlag for byggesaker og opprettelse av ny eiendom

 • For sentrale områder i kommunen kartlagt etter FKB‐B standard, skal situasjonskart utstedt av kommunen benyttes ved behandling av byggesaker og opprettelse av nye eiendommer. Utenfor denne arealavgrensningen er situasjonskart gratis. Situasjonskart bestilles gjennom ekstern leverandør (p.t. Infoland.no) Merverdiavgift kommer i tillegg.

    Situasjonskart 0,7 x M = kr 841

5.2 Salg av digitale geodata til plan‐, prosjekterings‐ og dokumentasjonsarbeid

Nedre Eiker kommune er en del av Geovekst‐samarbeidet, og prising av digitale geodata prises i henhold til Geovekstavtalen. (Geovekst: Geodatasamarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund, Energiforsyningens Fellesorganisasjon, Statens Kartverk, Telenor, Vegdirektoratet og Landbruksdepartementet). Gebyr for digitale geodata kan beregnes ved å gå inn på følgende link:

http://www.kartverket.no/Kart/Geodatasamarbeid/Geovekst/Salg‐av‐Geovekst‐data

Gebyr hjemlet i lov om eiendomsregistrering §32, forskriftens §16

Grunnbeløp (M) = kr 1 202

1.1 Beregningstidspunkt

 • Gebyret beregnes etter de satser som gjelder den dato kommunen mottok komplett søknad.
 • Der det i delingsvedtaket foreligger betingelser som skal oppfylles før deling kan gjennomføres, beregnes gebyr ut fra den dato oppfyllelsen har funnet sted.
 • Dersom rekvirenten midlertidig stopper saken, betales gebyr ut fra ny igangsettelsesdato.

1.2 Faktureringstidspunkt og innfordring

Fakturering skjer på bakgrunn av skriftlig bestilling og skjer etter at vedtak er fattet, eller oppdrag er utført. Ved for sen betaling påløper purregebyr iht. inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso for videre inndrivelse. Gebyrene er ikke momsbelagt.

1.3 Faktura beregnet på grunnlag av medgått tid

 • Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter nedenstående satser, beregnes på grunnlag av medgått tid. Timeprisen settes til: 1 x M = kr 1 202
 • Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings‐ og kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. For oppdrag som ikke er lovpålagte må det i tillegg betales 25 % merverdiavgift.

1.4 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 • Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 2.1 og 2.2.
 • Der oppmålingsforretning avbrytes og må innkalles på nytt fordi rekvirent uteblir uten å varsle på forhånd, faktureres ekstragebyr på: 3 x M = kr 3 606

1.6 Gebyr for oppmålingsforretning på snødekket mark

Dersom oppmålingsforretning må avholdes på snødekket mark, skal det betales et tillegg på 20 % i forhold til normalt gebyr.

1.7 Gebyr for føring av privat grenseavtale i matrikkelen

Gebyr for føring av privat grenseavtale i matrikkelen 1,5 x M = kr 1 803

1.8 Urimelig gebyr

 • Gebyr hjemlet i medhold av Lov om eiendomsregistrering baserer seg på prinsippet om utjevnende selvkost. Dette innebærer at enkle saker som krever liten tidsbruk subsidierer komplekse og arbeidskrevende saker.
 • Dersom gebyret likevel i helt spesielle tilfeller ansees som urimelig høyt i forhold til det arbeidet oppmålingsmyndigheten har hatt med saken, kan rådmannen fastsette gebyr.

1.9 Tinglysningsgebyr

Tinglysningsgebyr på p.t. kr. 525,‐ kommer i tillegg ved oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom, og arealoverføring.

2.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 • Areal fra 1 ‐ 1500 m², 23 x M = kr 27 646
 • Areal fra 1501 ‐ 3000 m², 30 x M = kr 36 060
 • + Areal fra 3001 m² ‐ økning pr. påbegynt da, 2,5 x M = kr 3 005

2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 • Areal fra 1 ‐ 1500 m², 20 x M = kr 24 040
 • Areal fra 1501 ‐ 3000 m², 26 x M = kr 31 252
 • + Areal fra 3001 m² ‐ økning pr. påbegynt da, 2 x M = kr 2 404

2.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

 • Areal fra 1 ‐ 250 m², 15 x M = kr 18 030
 • Areal fra 251 ‐ 2000 m², 19 x M = kr 22 838 
 • + Areal fra 2001 m² ‐ økning pr. påbegynt da, 1,5 x M = kr 1 803

Ved opprettelse av flere tilleggsarealer på samme eiendom reduseres gebyret til 20 % av ordinær takst for enheter utover den første.

2.4 Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom:

 • Volum fra 0 ‐ 100 m³, 10 x M = kr 12 020
 • Volum fra 101 ‐ 2000 m³, 20 x M = kr 24 040
 • + Volum fra 2001 m³ ‐ økning pr. påbegynt 1000 m³, 1,5 x M = kr 1 803

2.5 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

 • For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. 4 x M = kr. 4 808
 • Ved fullført forretning utløses ordinært gebyr.

2.6 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 • Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, betales 1/3 gebyr ut fra gjeldende sakstype.
 • Der oppmålingsforretning avbrytes og må innkalles på nytt fordi rekvirent uteblir uten å varsle på forhånd, faktureres med et ekstragebyr på: 3 x M = kr. 3 606

3.1 Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500 m².) En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

 • Areal fra 0 ‐ 250 m², 7 x M = kr 8 414
 • Areal fra 251 ‐ 500 m², 9,5 x M = kr 11 419

3.2 Anleggseiendom

Ved gebyr for grensejustering av anleggseiendom kan volumet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens volum. (Maks. grensen er satt til 1000 m²).

 • Volum fra 0 ‐ 50 m³, 4,5 x M = kr 5 409
 • Volum fra 51 ‐ 250 m³, 11,5 x M = kr 13 823
 • Volum fra 251 ‐ 1000 m³, 15 x M = kr 18 030

4.1 Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing av hjemmelsoverføring gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Sistnevnte gjelder ikke arealoverføring til vei‐ og jernbaneformål.

 • Areal fra 0 ‐ 250 m², 11,5 x M = kr 13 823
 • Areal fra 251 ‐ 500 m,² 13,5 x M = kr 16 227
 • + Areal fra 501 m² ‐ økning pr. påbegynt 1000 m², 2 x M = kr 2 404

4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volumet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 • Volum fra 0 ‐ 50 m³, 7 x M = kr 8 414
 • Volum fra 51 ‐ 250 m³, 16 x M = kr 19 232
 • + Volum fra 500 m³ ‐ økning pr. påbegynt 1000 m³, 20,5 x M = kr 24 641

5.1 Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 • For inntil 3 punkter, 5 x M = kr 6 010
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt, 1 x M = kr 1 202

5.2 Der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning, inklusiv klarlegging av rettigheter ‐ beregningsgrunnlag grensepunkt

 • For inntil 2 punkter, 6,5 x M = kr 7 813
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt, 1 x M = kr 1 202

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid – jf. pkt. 1.3

For slike forretninger til landbruks‐ og allmennyttige formål betales etter anvendt tid, begrenset oppad til maksimum halvt gebyr etter punkt 2.1 – 2.3.

Gebyr hjemlet i lov om eierseksjonsloven §7

Grunnbeløp (M) = kr 1 202

1.1 Beregningstidspunktet

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt begjæring om seksjonering er komplett.

1.2 Faktureringstidspunkt og innfordring

Fakturering skjer på grunnlag av skriftlig bestilling. Ubetalt faktura purres en gang og søknaden returneres i sin helhet 14 dager etter purringens forfall. Ved for sen betaling påløper purregebyr iht. inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso for videre inndrivelse. Gebyrene er ikke momsbelagt.

1.3 Gebyr for sak som trekkes eller fører til avslag

I henhold til lov om eierseksjonering § 7, refunderes hele tinglysningsgebyret og halvparten av seksjoneringsgebyret dersom sak trekkes eller fører til avslag.

Gebyret i den enkelte sak fastsettes ut fra anvendt arbeidstid. Det beregnes kun arbeidstid anvendt etter mottatt søknad. Timeprisen settes  iht. gebyrregulativets kap. 1.1.3.  I tillegg faktureres tinglysningsgebyr som følger av saken, jfr. §17 eierseksjonsloven.

Det vises til gebyrregulativet for lov om eiendomsregistrering, kap. 2.3.

Gebyr på papirfakturaer

Av miljøhensyn blir det belastet et fakturagebyr på alle fakturaer som sendes ut på papir. Du kan enkelte slippe gebyret, ved å etablere eFaktura og AvtaleGiro i din bank.

Gebyrregulativ (vedtatte versjoner i Pdf)

Gebyrregulativ for 2019 

Gebyrregulativ for 2018 - For saker journalført i 2018

Eldre gebyrregulativ:

Gebyrregulativ for 2017 - for saker journalført i 2017

Gebyrregulativ for 2016 - for saker journalført i 2016