Her finner du informasjon om kommuneplan og kommunal planstrategi.

Kommuneplan

Kommuneplanen er Nedre Eikers langsiktige, overordnede styringsdokument og består av to deler: En samfunnsdel med tilhørende handlingsdel, og en arealdel. Her fastslås viktige satsingsområder, mål og oppgaver for kommunen.

Kommuneplanen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Her belyses langsiktige utfordringer, samtidig som det settes mål for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen og er et juridisk bindende kart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse, hvor det gis rammer og betingelser for hvilke nye tiltak som kan iverksettes. Forutsetninger og føringer for arealdelen gis i samfunnsdelen.

Kommuneplanens handlingsdel viser hvordan kommunen skal følge opp samfunns- og arealdelen. Det er her vi finner tiltakene som må gjennomføres for å nå målene. Handlingsdelen rulleres årlig og samkjøres med kommunens økonomiplan.

Her kan du lese mer om gjeldende samfunns-, areal- og handlingsdel.

Planstrategi

Kommunens planstrategi er først og fremst et verktøy for politisk prioritering av planoppgaver. Planstrategi utarbeides for hver valgperiode, og senest innen et år etter at nytt kommunestyre har konstituert seg. Selv om planstrategien bare gjelder frem til neste valg, bygger den på de lange, overordnede linjene i kommuneplanen der vi ser 30-35 år framover i tid.

Gjeldende kommunal planstrategi

Lovpålagt høring - Elektronisk høring ved et tastetrykk

Høring om kommuneplaner er lovregulert i forvaltningsloven. Den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. De berørte parter kan inngi en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Les mer om elektronisk høring