Elektroniske høringer er det samme som dagens manuelle høringer, bortsett fra at formen er elektronisk.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlig instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan - og bygningsloven §§ 27 og 28.

I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det om hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Buskerud innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Klagen sendes Nedre Eiker kommune, Postboks 399, 3051 Mjøndalen eller på e-post til

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 32 og forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Veiledning til deg som skal gi en høringsuttalelse

  1. Skriv kort og rett fram.
  2. Unngå byråkratisk ordbruk.
  3. Skriv forslag til konkrete endringer.
  4. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser
  5. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget
  6. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Lenke for å gi din høringsuttalelse finner du i den enkelte sak - henvendelser sendt via den vil bli tatt med i høringen.