Under finner du informasjon om gjeldende kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med tilhørende handlingsdel, og en arealdel samt en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Kommuneplanens samfunnsdel

Gjeldende samfunnsdel (2015-2026) ble vedtatt av kommunestyret 28. januar 2015. I samfunnsdelen finner du kommunens visjon og utviklingsstrategi frem mot år 2050. For perioden frem til 2026 er det pekt ut fem satsingsområder, hvor folkehelse er hovedsatsingsområdet.

Kommuneplanens arealdel

Gjeldende arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdel (2015-2026) ble vedtatt av Kommunestyret den 7. oktober 2015, og revidert med mindre endring 28.06.2019.

Under ligger protokoll og saksfremlegg fra sluttbehandlingen 7. oktober 2015.

Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanens handlingsdel (2016-2019) viser hvordan kommunen skal følge opp samfunns- og arealdelen. Handlingsdelen rulleres årlig og skal samkjøres med budsjett og økonomiplan over tid. Gjeldende handlingsdel ble vedtatt av kommunestyret 7. oktober 2015.

Kommunedelplan Kulturminner og kulturmiljøer

Delplanen har som mål å være et styringsverktøy i kommunens saksbehandling og overordnede samfunnsutvikling.
Kommunedelplanen ble vedtatt i kommunestyret 12. oktober 2016.

Vedlegg: