Kommunestyret vedtok i møte 12.10.2016 kommunal planstrategi for Nedre Eiker kommune for perioden 2016-2019.

Denne planstrategien har som premiss at Nedre Eiker er egen kommune.

Planstrategi er et verktøy for strategisk planlegging. Den skal utarbeides for hver valgperiode, og senest innen et år etter at nytt kommunestyre har konstituert seg. Planstrategien viser de politiske planer som er strategisk viktig for videre utvikling av lokalsamfunnet og kommunens forvaltning og drift, og lister opp følgende:

  • de planer kommunen skal utarbeide i perioden
  • de planer som skal gjelde fortsatt, uten rullering

I dette planstrategidokumentet fastsettes også mål og milepæler på tidsaksen for kommende prosesser med å utarbeide kommuneplan og planstrategi. Til slutt redegjøres det for de forutsetninger som vedtatt planstrategi bygger på denne gangen.

Kommunens gjeldende dokumenter: 

Nasjonale og regionale grunnlagsdokumenter: