Arealoverføring

Ved arealoverføring kan større arealer overføres mellom involverte matrikkelenheter (eiendommer), når vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger og kriteriene i matrikkelloven er oppfylt.

Grensejusering

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre områder mellom to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) som har felles grense.

Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning kan gå ut på å klarlegge og beskrive grenser, merke nye grenser i marka eller overføre areal mellom to tomter.

Kartverket har oversikt og linker til ulike skjemaer.

Kart

Kommunens kartløsning inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, plandata og en rekke temakart. Gjennom kartløsningen får man tilgang på alle kartdata som ikke er unntatt offentligheten.

Beskrivelse av hvordan du bruker kartet.

Konsesjonsfrihet

Geodataavdelingen bekrefter konsesjonsfrihet ved salg eller overdragelse av eiendom som er konsesjonsfritt. Dette vil si alle ubebygde tomter eller bebygde tomter over 2 mål.

Skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet

Trenger du ordinær konsesjonsbehandling (søknad om konsesjon for landbrukseiendom), må du ta kontakt med Landbrukskontoret for Nedre Eiker og Øvre Eiker. 

Skjema for søknad om konsesjon

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med avdelingen Geodata på tlf. 32 23 25 00 hvis du har spørsmål knyttet til kartverk/GIS, oppmålingsforretninger seksjonering, adressering, megleropplysninger, situasjonsplaner eller konsesjonsfrihet.