Ved arealoverføring kan større arealer overføres mellom involverte matrikkelenheter (eiendommer), når vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger og kriteriene i matrikkelloven er oppfylt.

Skal du overføre arealer mellom tilstøtende matrikkelenheter (eiendommer), kan arealoverføring være en aktuell prosedyre. Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn hva som er mulig i form av en grensejustering. En arealoverføring krever at det foreligger godkjent vedtak etter plan- og bygningsloven. Deretter avholdes det en oppmålingsforretning der de gamle og nye grensene for de aktuelle eiendommene blir klarlagt og beskrevet. Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenslåing av eiendommene. Arealoverføring skal registreres i matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) og kommunen skal sørge for tinglysing.

Arealoverføring av eiendom skjer gjennom to trinn

  1. Søknad og tillatelse til arealoverføring av eiendomsarealer etter plan- og bygningsloven. Åpne søknadsskjema og skjema for erklæring om rettighet i fast eiendom. I tillegg må endringen av grense inntegnes i situasjonskart og berørte naboer varsles. Les mer om situasjonskart og lenke til bestilling.  
  2. Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven. Åpne skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning. Les mer om oppmålingsforretning.

Etter det er gitt tillatelse til arealoverføring går saken automatisk videre til oppmåling hvis begge skjemaer er innlevert.

Søknad sendes:

Nedre Eiker kommune,
Postboks 399,
3051 Mjøndalen