En grensejustering vil si at det kan overføres mindre områder mellom to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) som har felles grense.

En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives.

Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % netto areal målt mot den minste matrikkelenheten, men maksimalt 500 kvadratmeter. Ved to-sidig grensejustering (makeskifte) kan ikke en matrikkelenhet avgi areal som i brutto sum overstiger 20 % av enhetens areal før grensejusteringen. For anleggseiendom gjelder det at volumet kan økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 1000 kubikkmeter. Verdien kan ikke for noen av de involverte matrikkelenhetene reduseres med mer enn 1 G (folketrygdens grunnbeløp). For overføring av større områder, se egen artikkel "arealoverføring".

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

Søknadsskjema

​Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf). Gjelder for saker etter matrikkelloven som er unntatt fra byggesaksbehandling.

Søknad sendes Nedre Eiker kommune, Postboks 399, 3051 Mjøndalen.