Oppmålingsforretning kan gå ut på å klarlegge og beskrive grenser, merke nye grenser i marka eller overføre areal mellom to tomter.

I oppmålingsforretningen skal det avklares og beskrives eiendomsgrenser og andre forhold som er nødvendig for matrikkelføringen, og som er i tråd med partenes påstander og fremlagte dokumenter. Det er knyttet ulike vilkår til de forskjellige sakstypene av oppmålingsforretning som matrikkelloven oppstiller, avhengig av hvilken forretningstype det gjelder. ​

Oppmålingsforretning kan gå ut på å:

  • Klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet).
  • Fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen.
  • Merke nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven.
  • Overføre areal mellom to matrikkelenheter (arealoverføring eller grensejustering).

Kriterier

​Oppmålingsforretning skal blant annet avholdes hvis du skal:

  • dele en matrikkelenhet (opprette ny grunneiendom) 
  • feste del av en matrikkelenhet for mer enn 10 år
  • registrere ny matrikkelenhet eller festegrunnoverføre areal fra en matrikkelenhet til en annen (arealoverføring), justere mindre areal mellom to eiendommer (grensejustering), klarlegge eksisterende eiendomsgrenseropprette uteareal til eierseksjon

Søknadsskjema

Søknadsskjema for saker som ikke krever vedtak etter plan- og bygningsloven (pdf)

Søknadsskjema for saker som krever vedtak etter plan- og bygningsloven.

Søknad sendes: Nedre Eiker kommune, Postboks 399, 3051 Mjøndalen