En reguleringsplan bestemmer hvordan areal i et område tillates brukt og bebygget.

En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende planbestemmelser som regulerer bl.a. arealbruk, utnyttelse, byggehøyder, parkering, uteareal og lekeplass, samt krav til rekkefølge på opparbeidelse m.m.

Se ovesikt over planer under arbeid.

Saksbehandling av reguleringsplaner gjøres av fagenheten Arealplan som fremmer saker videre til politisk behandling. De som berøres av reguleringsplan har krav til tilgang på informasjon og anledning til å delta i prosessen. Les mer om høring av plan.

Rettesnor for utarbeidelse av reguleringsplaner er kommuneplanen. Graden av avvik fra kommuneplanen avgjør planprosessen. Når reguleringsplan er vedtatt må alle søknadspliktige byggetiltak innenfor planområdet følge vedtatt arealbruk og betingelser.

Veiledning og linker for tiltakshaver: