Gebyr

Det kreves gebyr for behandling av reguleringsplaner. I Nedre Eiker vedtas gebyrsatsene årlig gjennom gebyrregulativet.

Av miljøhensyn blir det belastet et fakturagebyr på alle fakturaer som sendes ut på papir. Du kan enkelte slippe gebyret, ved å etablere eFaktura og AvtaleGiro i din bank.

Behandlingsfrister

I Plan- og bygningslovens §12-11 gis kommunen en frist på 12 uker til å behandle et planforslag når denne er innlevert. Planforslaget skal da tilfredsstille kommunens krav til framstilling og innhold (jfr. planmaler).

For å utdype krav og rettigheter i forhold til denne fristen har Miljøverndepartementet utarbeidet : Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven (etter §12-11 i plan,- og bygningsloven)

Kommunen fastsetter hvert år møtekalender for kommunestyre, formannskap, samt hovedutvalg og råd. Før innlevert planmateriale kan behandles må det først gjennom administrativ behandling ved utarbeidelse av saksutredning. For å rekke behandling innen en gitt dato må det påregnes innlevering minst 4-5 uker før politisk møtedato.

Frist for krav eller klage

  • Vedtak av reguleringsplan kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring etter forvaltningslovens §29.
  • Krav om innløsning i henhold til §§15-2 og 15-3, eller krav om erstatning etter plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter detaljregulering er kunngjort.