Som tiltakshaver tar du kontakt med arealplanavdelingen i kommunen for å avklare eller melde inn en eventuell nytt forslag til reguleringsplan. Avtal tid med en saksbehandler for å diskutere saken om det er ønskelig.

Når det er avklart at foreslått byggetiltak utløser krav til regulering så må tiltakshaver ta kontakt med kommunen. Vennligst oppgi  adresse og gård- og bruksnummer for eiendommen(e) det gjelder.

Fremdriften videre er da som følger:

  • Arealplanavdelingen sender mal for dokumentasjon som fagkyndig konsulent må utarbeide. Tiltakshaver/konsulent fyller ut skjema: forenklet planbeskrivelse  og oversender til kommunen. Tiltakshaver bes avvente varsling til etter oppstartsmøtet.
  • Når kommunen har mottatt denne dokumentasjonen, sendes den til en kort intern høring (ca. 14 dager)  i kommunens etater så de kan komme med sine råd og krav til videre arbeid. Disse vil legges fram i oppstartsmøtet.
  • Kommunen er ansvarlige for oppstartsmøtet, og kaller inn jfr. pbl. §12-8. Her diskuteres blant annet planprosess- og krav, tema som skal utredes oppsett for varsling og forventet framdrift. Dette krever at fagkyndig konsulent deltar i møtet, jfr. pbl. §12-3. Kommunen gir råd om utarbeidelse og bistår.
  • Oppstartsmøtet har et fast oppsett for tema som skal gjennomgås (referatmal) og formålet med møtet er blant annet:
  1. Informere om prosesskrav i plan- og bygningsloven.
  2. Informere om krav til planmateriale i Nedre Eiker.
  3. Fastsette plangrense og innhold i varsling av oppstart.
  4. Skape enighet om tema som bør utredes.
  5. avtale fremdrift.