Planarbeidet fra start til slutt skal vurderes i henhold til flere lovverk.

Generelt

Plan- og bygningsloven styrer utarbeidelsen av reguleringsplan. I tillegg finnes en utfyllende vurdering  "lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven".

Oppstart

I startfasen av planarbeidet avklares det i "forskrift om konsekvensutredning" om planarbeidet vil kreve konsekvensutredning.

Kartdel

Kartdelen av reguleringsplanen utarbeides etter

Kommunens veiledninger og maler

Les vår veiledningsside og oversikt over maler for praktisk anvendelse av lovverk i planarbeidet.

Andre lover

Ikke uttømmende oversikt over andre lover som kan ha innvirkning på planarbeidet:

kommuneloven * offentleglova * forvaltningsloven * forurensningsloven * jordlova * vegloven * friluftsloven * Grannelova * kulturminneloven * lov om naturmangfold * diskriminerings- og tilgjengelighetsloven * tomtefestelova * vannressursloven * vassdragsreguleringsloven * energiloven * avtaleloven * Eiendomsretten * lov om særlige råderetter.