Nedenfor følger en samlet oppstilling av planmaler tiltakshaver/forslagsstiller kan benytte i de tre ulike stegene i utarbeidelse av en reguleringsplan.

1. Oppstartsmøte

2. Varsling

3. Planskisse/planforslag

Planskissen er et "nesten" ferdig planforslag som leveres til avklaring/kvalitetssikring hos kommunen. Etter et tverrfaglig kommunalt møte får tiltakshaver skriftlig tilbakemelding på evt. merknader til planskissen før levering av endelig planforslag.
Endelig planforslag er det som skal fremmes til politisk behandling og må være fullstendig jfr. mal 4.2.

De malene som det ikke ligger lenke til, er for tiden under revidering og kan derfor fås tilsendt ved henvendelse til arealplan:

Politisk møtekalender gir oversikt over hvilke dager saker behandles i hovedutvalget.