Råd, retningslinjer, normer og andre dokumenter som må vurderes i de fleste reguleringsplaner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utviklet en veiledningsside med omfattende materiale til bruk i arbeid med reguleringsplaner.

Ut over dette finnes en del andre typiske tema (statlige, fylkesvise eller kommunale bestemmelser) som må hensyntas:

Veg, trafikk, vann og avløp

Gående og syklende

Leke- og aktivitetsareal

Støy

Kjøpesenter

Kulturvern

 Kulturminnevern (Buskerud fylkeskommune)

Fjernvarme

Forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen, Nedre Eiker kommune