Her finner du veileder til forskjellige problemstillinger i forbindelse med byggesaker. Dette kan være tegningsforklaringer til hvordan du fyller ut situasjonkart, hvordan du lager skisser av bygget i terrenget, hvilke høyder som tillates på støttemurer osv. Du finner også linker til alle søknadsskjemaer og blanketter du vil trenge.

Ansvarsrett; Erklæring om ansvarsrett og sentral godkjenning

Avstand; Avstand til nabogrense, vei, bane, sjø og vassdrag

Avstandserklæring; skjema

Beregning av BYA; Utnyttelse av tomt og bebygd areal 

Bolignummer;  (eks: H0102) Se Statens kartverks nettside finn bruksenhetsnr

Bruksendring; Innredning av kjeller eller loftrom til beboelsesrom krever bruksendring

Byggehøyder; Møne-, gesims- og sokkelhøyde

Byggesøknad; Lag og lever søknad på Byggsøk. Gratis løsning for elektronisk søknad

Definisjoner: Linker til definisjoner på ord og uttrykk i byggesaker

Dipensasjon; Hvordan søke dispensasjon fra regelverket

Energikrav; nye energikrav ved nybygg fra 1. januar 2016

Estetikk; Veiledning om estetisk vurdering

Forhåndskonferanse; skjema for forhåndskonferanse tips om utfylling av skjema mm

Gebyr; Gebyrregulativ 

GOF (grønn overflate faktor); Hvordan beregne GOF og  Utregningsmodell (excel)

Graving; graving på egen tomt, eller offentlig grunn (vei)

Hjemmelshaver; Informasjon fra matrikkel og grunnbok (f.eks. navn på tomteeier) får du på Kartverkets side Seeiendom.no

Hoveddel og tilleggsdel; Hva er hovddel og tilleggsdel i boligen?

Kabelpåvisning; Informasjon om kabel- og ledningsnett før graving/bygging

Kart; Hvordan bruke web-kartet? Brukerveiledning med lenke til kartet

Klimaendringer; Sjekk om huset ditt tåler klimaendringer på Sjekkhuset.no

Kommuneplan; Kommuneplan med arealdel og planbestemmelser

Kulturminner;  Sefrak

Leke- og aktivitetsarealer; Veileder om normer for leke og aktivitetsarealer

Naboeiendom; Når naboen din skal bygge

Reguleringplaner i kommunen; gjeldende (opprettholdte) reguleringsplaner

Rettighet/klage; Dine rettigheter etter forvaltningsloven og muligheter til å klage på vedtak

Situasjonkart; Krav til situasjonsplan

Solcelle/solfangeranlegg; Les vår veiledning

Støttemur/fylling; Forstøtningsmur og fyllinger mot nabogrense

Søknadskjema; Les mer og finn link til blankett

Tegningsmateriale; Krav til tegningsmateriellet

Ulovligheter; Orientering om ulovlighetsoppfølging