Her finner du veileder til forskjellige problemstillinger i forbindelse med bygge og delesaker. Dette kan være tegningsforklaringer, utfylling av situasjonkart, adressering, beregning av gebyr, hvilke høyder som tillates på støttemurer osv. Du finner også linker til alle søknadsskjemaer og blanketter du vil trenge.

Adressering; Informasjon om veiadresser, ansvar for skilting mm 

Ansvarsrett; Erklæring om ansvarsrett og sentral godkjenning

Arkitektur; Arkitektonisk veileder for Mjøndalen sentrum

Avstand; Avstand til nabogrense, vei, bane, sjø og vassdrag

Avstandserklæring; skjema

Beregning av BYA; Utnyttelse av tomt og bebygd areal 

Bolignummer;  (eks: H0102) Se Statens kartverks nettside finn bruksenhetsnr

Bruksendring; Innredning av kjeller eller loftrom til beboelsesrom krever bruksendring

Byggehøyder; Møne-, gesims- og sokkelhøyde

Byggesøknad; Lag og lever søknad på Byggsøk. Gratis løsning for elektronisk søknad

Definisjoner: Linker til definisjoner på ord og uttrykk i byggesaker

Dipensasjon; Hvordan søke dispensasjon fra regelverket

Energikrav; nye energikrav ved nybygg fra 1. januar 2016

Estetikk; Veiledning om estetisk vurdering

Forhåndskonferanse; skjema for forhåndskonferanse tips om utfylling av skjema mm

Gebyr; Gebyrregulativ 

GOF (grønn overflate faktor); Hvordan beregne GOF og  Utregningsmodell (excel)

Graving; graving på egen tomt, eller offentlig grunn (vei)

Hjemmelshaver; Informasjon fra matrikkel og grunnbok (f.eks. navn på tomteeier) får du på Kartverkets side Seeiendom.no

Hoveddel og tilleggsdel; Hva er hovddel og tilleggsdel i boligen?

Kabelpåvisning; Informasjon om kabel- og ledningsnett før graving/bygging

Kart; Hvordan bruke web-kartet? Brukerveiledning med lenke til kartet

Klimaendringer; Sjekk om huset ditt tåler klimaendringer på Sjekkhuset.no

Kommuneplan; Kommuneplan med arealdel og planbestemmelser

Kulturminner;  Sefrak og Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Leke- og aktivitetsarealer; Veileder om normer for leke og aktivitetsarealer

Naboeiendom; Når naboen din skal bygge

Reguleringplaner i kommunen; gjeldende (opprettholdte) reguleringsplaner

Rettighet/klage; Dine rettigheter etter forvaltningsloven og muligheter til å klage på vedtak

Situasjonkart; Krav til situasjonsplan

Solcelle/solfangeranlegg; Les vår veiledning

Støttemur/fylling; Forstøtningsmur og fyllinger mot nabogrense

Søknadskjema; Les mer og finn link til blankett

Tegningsmateriale; Krav til tegningsmateriellet

Ulovligheter; Orientering om ulovlighetsoppfølging