Erklæring av ansvar og sentral godkjenning

Lokal godkjenning i kommunene oppheves 1. januar 2016, men bedriftene skal istedet erklære ansvar. Dette gjelder både pågående og nye byggesaker.

Bedrifter som har sentral godkjenning skal ikke lenger bare være faglig kvalifisert, men fra nyttår også dokumentere at de driver lovlig.

Opphør av lokal godkjenning - Erklæring av ansvar

Bedrifter som ønsker ansvarsrett i byggesaker skal heretter erklære ansvar, istedet for å søke om lokal godkjenning. Erklæringen sendes sammen med søknad om byggetiltaket, eller senest før bedriften starter sin del av arbeidet. Ansvarsretten oppstår fra det tidspunktet erklæringen er sendt til kommunen.

Reglene trer i kraft 1. januar d.å. og gjelder for både pågående og nye byggesaker. Det betyr at bedrift/foretak som har søkt lokal godkjenning uten at søknaden er ferdigbehandlet, kan erklære ansvar fra 1. januar.

Vi anbefaler at alle foretak som ønsker å erklære ansvarsrett benytter seg av følgende huskeliste.

Erklæring om ansvarsrett må være sendt kommunen før arbeidet starter:

  • Ved ettrinnssøknad og søknad om igangsettingstillatelse må erkæringer fra ansvarlig prosjekterende og evt. kontrollerende være på plass før kommunen kan gi tillatelse.
  • Ved søknad om rammetillatelse er det tilstrekkelig at erklæring fra prosjektererende er på plass for forhold som skal avklares i rammetillatelsen.
  • Ved søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest må samtlige erklæringer for utførende og kontrollerende foreligge. Det må samtidig også foreligge oppdatert gjennomføringsplan som viser at samsvarserklæring for aktuelle ansvarsretter foreligger.

Hver gang en ny bedrift erklærer ansvar i en byggesak, skal kommunen motta oppdatert gjennomføringsplan fra ansvarlig søker.

En bedrift/foretak kan i utgangspunktet ikke erklære ansvarsrett dersom de ikke oppfyller kvalifikasjonskravene. Kommunen kan imidlertid godkjenne en bedrift for arbeider i tiltaksklasse 1, jfr. SAK10 §11-4, sjette ledd. Kommunen kan også godkjenne selvbyggere for personlig ansvar, jfr. SAK10 §6-8.

Om å "erklære ansvarsrett" fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Sentral godkjenning

Innskjerpingen i kravene skal gjøre det enklere for bedriftene å vise at de er seriøse i sitt arbeid, og vanskeligere å være useriøs. Bedriftene som er sentralt godkjent, skal ikke bare være faglig kvalifisert, men må også dokumentere at de driver lovlig.

De som blir sentralt godkjent må fra nyttår vise:

  • At foretaket ikke skylder skatter og avgifter
  • Hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret
  • At foretaket kan levere HMS-erklæring for sine ansatte.

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har også utarbeidet et nytt merke (nedenfor) for sentralt godkjente bedrifter som vil brukes fra nyttår.