Forklaring på ord og uttrykk i Byggesaker. Listene er ikke uttømmende.

Definisjoner (se side 18) i kommuneplanen (typer lekeareal, boligtyper, typer grøntområder, veityper).

Definisjoner i Byggteknisk forskrift (TEK10) 

Definisjoner i Byggesaksforskriften (SAK10)