Her finner du et utvalg av bestemmelser og rettigheter spesielt aktuelle for en byggesak.

Hva er forvaltningsloven?

Forvaltningsloven er en overordnet lov som gjelder all offentlig myndighetsutøvelse og saksbehandling. Noen ganger handler kommunen som et privat foretak eller en bedrift, for eksempel når kommunen selger en eiendom eller kjøper en bil. I disse tilfellene gjelder ikke forvaltningsloven da kommunen handler som enhver annen privatperson eller foretak. Hovedformålet med forvaltningsloven er å styrke rettssikkerheten og verne borgerne mot uheldige og uriktige avgjørelser, bl.a. ved å sikre at sakene blir grundig og objektivt utredet, og at partene får gjøre sine synspunkter gjeldende. Loven har dessuten til formål å gjøre avgjørelsene riktigere og bedre ut fra bredere samfunnsbetraktninger.

Nedenfor finner du et utvalg av bestemmelser med kommentarer, spesielt aktuelt for en byggesak (byggesaksavdelingen er i dette tilfelle det samme som forvaltningsorganet). Den komplette lovteksten vil du kunne finne ved å gå inn på lovdata.no, eller ved henvendelse til nærmeste bibliotek.

Veiledning og informasjon

§ 7 Forvaltningsorganets utredning og informasjonsplikt

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. For eksempel kan dette bl.a. bestå i at forvaltningsorganet veileder om hvilke opplysninger og dokumentasjon som må legges frem og vil også selv foreta undersøkelser. Forvaltningsorganet skal opptre upartisk og det må søkes å få frem både det som taler til gunst og ugunst for en part.

§ 11 Veiledningsplikt

Forvaltningsorganene har innenfor sitt område en alminnelig veiledningsplikt. For eksemplel kan du som kunde (innbygger) kan du derfor henvende deg til byggesaksavdelingen og få generell veiledning om hvordan regelverket er å forstå. Trenger du hjelp med et konkret byggetiltak og vil avklare spesifikke forhold, brukes en forhåndskonferanse, som er mer detaljert enn den generelle veiledningen. Fra forhåndskonferansene skal det skrives et referat som du kan bruke senere i saken.

§ 11a Saken skal avgjøres uten ugrunnet opphold

Når en sak er ferdig forberedt, skal forvaltningsorganet treffe avgjørelse i saken uten ugrunnet opphold. For eksempel er det for byggesaker innført egne tidsfrister for behandling av saker og disse varierer i forhold til sakstype (se plan- og bygningsloven § 21-7).

§ 16 Forhåndsvarsling

Hovedregelen om forhåndsvarsling i forvaltningsloven slår fast at en part som allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist.I byggesaker vil det imidlertid ikke bli gitt forhåndsvarsel om at en søknad om byggetillatelse vil bli innvilget eller avslått, da søknadens innhold må vurderes og behandles først. I forhold til naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse, vil nabovarselet tjene som et forhåndsvarsel om det påfølgende vedtak.

§ 18 Partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, med unntak av dokumenter som det er innskrenket adgang til å vise etter §§ 18 og 19. Nedre Eiker kommune har åpent byggesaksarkiv med innsyn fra vår nettside, der du fritt kan se alle dokumenter i forbindelse med byggesaker på din eiendom. Du kan også gjøre søk i byggemapper som tilhører andre eiendommer, men du kan ikke bruke andres tegninger da disse kan være beskyttet i hht. åndsverksloven. Ønsker du å bruke andres tegninger må du få tillatelse fra den som eier tegningene.

Saksbehandling

§§ 23,24,25 Vedtaket og begrunnelsen

Et enkeltvedtak skal være skriftlig, hvis ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. En byggetillatelse eller et avslag på byggesøknad vil alltid meddeles skriftlig. All utgående post sendes i utgangspunktet digitalt via Altinn. Enkeltvedtak skal grunngis og begrunnelsen skal som hovedregel gis samtidig med at vedtaket treffes.

§ 27 Krav på underretting når vedtaket er fattet

Når byggesaksavdelingen har fattet sitt vedtak, skal partene og de med rettslig klageinteresse som har opptrådt som part, underrettes om vedtaket så snart som mulig. I byggesaker vil ansvarlig søker få denne underretningen. Dersom advokat blir benyttet i forbindelse med klagesak, vil henvendelse skje til denne. Hvis du som nabo har hatt merknader i saken, vil du få tilsendt en kopi av vedtaket slik at du kan ivareta dine interesser.

Klage

§ 28 Klageadgang, hvem kan klage?

Vedtak om byggetillatelse eller avslag på byggesøknad er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Du vil som ansvarlig søker/tiltakshaver og som nabo i utgangspunktet ha full adgang til å klage. Noen klager fra nabo kan likevel bli avvist, dersom tilknytningen til byggesaken har for fjern betydning. Dersom man har en annen tilknytning til saken, må det avgjøres i hvert tilfelle om vedkommende har klagerett.

§ 29 Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket "er kommet fram" til vedkommende part. Hvis du har fått vedtaket tilsendt, vil dette si fra den dagen du får brevet i posten/digitalt. Som ansvarlig søker vil du alltid få tilsendt vedtaket. Dersom du som nabo har sendt protest på byggetiltaket, vil du også få vedtaket tilsendt. Har du som nabo ikke protestert mot byggesøknaden innen to uker etter at nabovarsel er sendt, vil vedtaket ikke bli sendt til deg, men du har allikevel mulighet til å klage. Dette gjelder også andre som har en rettslig klageinteresse, men som ikke har mottatt underretning om vedtaket. Har man ikke fått underretning om vedtaket, må en selv følge med på om vedtak er fattet. Klagefristen vil løpe fra det tidspunktet man fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. En klage må uansett være fremmet innen 3 måneder fra vedtaket ble fattet. Du som har fått en tillatelse, må følgelig ta med i betraktningen at det kan komme klager helt frem til 3 måneders fristen er utløpt. Før fristen er endelig utløpt, kan kommunen i særlige tilfeller forlenge 3 ukers fristen.

§ 31 Hvis klagefristen oversittes

Selv om klagefristen etter § 29 er utløpt, kan en klage tas opp til behandling dersom det gis oppreisning for fristoversittelse. Det er et vilkår enten at du eller din fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller at det foreligger særlig grunner for at klagen blir prøvd. Det må ved vurderingen også legges vekt på om en endring av vedtaket kan medføre ulempe eller skade for andre involverte parter. En klage må uansett fremsettes før det er gått mer enn ett år fra vedtak ble fattet, for å kunne behandles.

§ 32 Hvordan kan man klage og hvem skal klagen sendes til?

Klagen skal fremsettes for byggesaksavdelingen i Nedre Eiker kommune. Dersom klagen ikke tas til følge av administrasjonen, vil den bli fremlagt for politikerne i Planutvalget. Hvis heller ikke Planutvalget tar klagen til følge, vil kommunen sørge for å sende klagesaken over til fylkesmannen i Buskerud som er klageinstans. Vedtaket er følgelig ikke endelig før Fylkesmannen har fattet endelig vedtak i klagesaken. Dersom du har begynt å bygge før vedtaket er endelig, bygger du på eget ansvar og du risikerer å måtte tilbakeføre alt utført for egen regning. Klagen skal være skriftlig og være underskrevet av parten eller dennes fullmektig. Er klagen fremsatt muntlig eller per telefon, må den uten ugrunnet opphold bekreftes skriftlig. Erklæring om klage skal opplyse om det vedtak det klages over og dersom det er påkrevet, bør det gis opplysninger til bedømmelse av klagerett, se § 28, og om klagefristen er overholdt, se § 29. Det skal også opplyses om den endring som ønskes i vedtaket det klages over. Det er derimot ikke et krav at det skal redegjøres for feil klageren mener vedtaket inneholder, men det er en fordel at dette gjøres. Du må imidlertid få det tydelig frem at du ønsker å påklage vedtaket – ikke bare beklage det eller kritisere kommunen. Videre bør de grunner, dvs. faktum og jus, klagen støtter seg til, også nevnes. Dersom klagen inneholder feil eller mangler, vil kommunen sette en kort frist for rettelse eller utfylling.

§ 42 Utsatt iverksetting av vedtaket, også kalt oppsettende virkning

Hvis du har fått en byggetillatelse (igangsettingstillatelse) kan du i utgangspunktet starte og bygge, så snart denne foreligger. Dette skjer som nevnt på eget ansvar og risiko, da vedtaket kan bli omgjort. I enkelte tilfeller ønsker ikke kommunen eller Fylkesmannen at arbeid skal påstartes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Både kommunen og Fylkesmannen kan derfor på eget initiativ fatte beslutning om utsatt iverksetting av vedtaket. Også en nabo/annen med rettslig klageinteresse kan anmode om oppsettende virkning i en sak, slik at kommunen/Fylkesmannen må ta stilling til dette. Dersom det besluttes å gi avslag på anmodning om utsatt iverksetting av vedtaket, skal denne grunngis samtidig med avslaget. Beslutning om utsatt iverksetting/oppsettende virkning av et vedtak kan du ikke påklage.