Tegninger som vedlegges søknad om tiltak leveres i målestokk 1:100 eller unntaksvis 1:200 for spesielt store bygg.

Generelt

Tegningens målestokk vurderes ut fra hva som er mest hensiktsmessig, sett i forhold til tiltakets størrelse.

Tegning skal være fagmessig utført og leveres i ett eksemplar. Husk å ta kopi til eget bruk!

Følgende opplysninger gis i tegningenes tittelfelt

 • gårds- og bruksnummer (gbnr.)
 • adressetiltakets art
 • hva tegningen viser/gjelder
 • målestokk
 • tegningsdato
 • evt. revideringsdato

Eksempel:

 

Når tiltaket gjelder fasadeendring, tilbygging, påbygging, underbygging eller innvendig endring, synliggjøres eksisterende forhold. Områder med endringer avmerkes spesielt.

Vedleggsnummer angis på alle tegninger.

Plantegning

På plantegninger vises:

 • alle etasjeplan med etasjenummer påført
 • markering hvor snitt er tatt
 • markering som viser retning mot nord (nordpil)
 • bygningens yttermål og yttermål på for eksempel tilbygg
 • ytter- og innervegger med riktig veggtykkelse
 • planløsning med angivelse av rombetegnelse/bruk
 • hvis flere bruksenheter i samme bygg markeres separate bruksenheter

Når tiltaket omfatter innvendig endring i eksisterende bygning, leveres plantegning av hele etasjen der endring skal skje.

Eksempel:

Fasadetegning

På fasadetegninger vises (se fig.3, 4 og 5):

 • tiltaket i sin helhet (bygningen skal være uttegnet i sin helhet)
 • bygningens eksteriørkarakter og materialvalgangivelse
 • av himmelretning på alle fasader
 • ved ny- og tilbygg skal eksisterende og fremtidig planert terreng alltid vises
 • ved til- og påbygg skal alle fasader der endringen er synlig sendes inn

Forskjellen mellom eksisterende (stiplet linje) og fremtidig planert terreng (heltrukket linje) må tydelig fremgå, og terrenglinjene skal ha høydeangivelse etter kotene på kartet og vises frem til skjæringspunktet mellom eksisterende og fremtidig planert terreng. Der tiltaket ligger nærmere enn 4 meter fra nabogrense skal terrengets høyde 2 meter inn på naboens eiendom tegnes inn.

Eksempel:

Snittegning

På snittegninger vises:

 • fri høyde i etasjene med angitte mål
 • yttervegger og tak med riktig tykkelse
 • takvinkel med angitt grad
 • møne- og gesimshøyde inkl. taktekking over gjennomsnittlig terrengnivå (ferdig planert terreng)
 • kotehøyde (høyde i meter over havet) på for eksempel grunnmur, gulv eller ferdig møne. Høydeplassering angis tydelig og beregnes ut fra kotehøyder vist på situasjonskart. I enkelte saker som for f.eks. mindre tilbygg er det ikke nødvendig å vise kotehøyde.

Eksempel:

Terrengprofil

Dersom fasade- eller snitt-tegningen ikke i tilstrekkelig grad viser tiltakets høydeplassering i forhold til omkringliggende terreng, bebyggelse, naboeiendom, vei og lignende, må dette vises på egen tegning i samsvar med situasjonsplanen.