Eldre bygninger registrert i Sefrakregisteret

Det ble foretatt en kartlegging av eldre bygninger rundt første halvdel av 1980 tallet. Bygningene som var eldre enn 1850 år den gang kartleggingen ble foretatt, samt nyere bygg av spesiell arkitektonisk verdi, er registrert i det såkalte SEFRAK- registeret.

Ved søknad om tiltak på slik bygning, sender kommunen saken til uttalelse hos Fylkeskommunens kulturvernavdeling. Kommunen rådfører seg med Fylkeskommunen i sin vurdering av bygningstiltaket.

Kommunen trenger i disse sakene god redegjørelse av det ønskede byggetiltaket, gjerne dokumentert med bilder i tillegg til tegninger av før/etter.