Estetikk er et samlebegrep for god arkitektonisk utforming og gode visuelle kvaliteter både for tiltaket i seg selv og til dets omgivelser.

Estetikk

Estetikk i byggesaker kan for de fleste være et vanskelig tema. Ordet estetikk kommer av det greske "aisthetikhós" som betyr sansende, det som kan fornemmes. Følgende momenter kan tenkes å falle inn under begrepene "i seg selv" og "til omgivelsene" (listen er ikke uttømmende):

I seg selv (hvordan selve bygningen skal se ut):

 • Hustype,
 • antall etasjer, tetthet
 • materialvalg,
 • fargevalg,
 • takform,
 • bygningens hovedvolum og form og
 • detaljering av dører og vinduer

Tilpasning til omgivelsene (hvordan passer bygning inn i terreng og i forhold til nabobygninger etc.):

 • Sammenheng med landskapet.
 • Eksisterende bygningsmiljø.
 • Indre og ytre byggelinjer.
 • Møneretning.

Det påhviler kommunene å vurdere alle tiltak i forhold til det estetiske. Det vil si hva kommunen mener/synes om tiltaket (kommunens skjønn) som skal ligge til grunn om en tiltakhaver får tillatelse eller ikke.

Tiltakets estetiske verdier er beskrevet i plan- og bygningslovens formålsparagraf § 1-1 og i krav til tiltaket §§ 29-1 og 29-2.

Kravet om god estetisk utforming gjelder alle nye tiltak så som boligbygg, næringsbygg, garasjer/uthus, tilbygg, påbygg, konstruksjoner og anlegg m.v.

Tegninger/illustrasjoner

Det stilles krav til innlevering av tilfredsstillende tegningsgrunnlag.