Forklaringer til begreper som brukes i søknadsprosess for å oppgi høyde på bygg og riktig antall etasjer. Begrepene stammer fra plan og bygningsloven og teknisk forskrift.

Etasje

I begrepet etasje regnes alle plan som inneholder hoveddel og tilleggsdel. Som hoveddel i boliger regnes oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, vindfang, entre mv. og trapper og kommunikasjonsveier mellom disse rommene. Som tilleggsdel regnes boder, oppbevaringsrom, garasje og tekniske rom mv.
Loft og kjeller medregnes ikke som etasje når:

  • kjeller bare inneholder tilleggsdel og har himling mindre enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen og
  • loft som bare inneholder tilleggsdel og som har bruksareal mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal.

Mønehøyde

Mønehøyde er høyde fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen og opp til toppen av møne. Med mindre annet er bestemt i reguleringsplan eller bebyggelsesplan er maks tillatt mønehøyde 9 meter.

Gesimshøyde

Gesimshøyde måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen og opp til skjæringspunktet mellom fasadeliv (ytterveggens ytre flate) og takflaten (overflaten på ferdig tekking), unntatt ved brystninger høyere enn 30 cm. Med mindre annet er bestemt i reguleringsplan eller bebyggelsesplan er maks. tillatt gesimshøyde 8 meter. Har taket ark eller brystning som stikker mer enn 0,3 m over takflaten regnes høyden til toppen av arken eller brystningen.

Sokkelhøyde

Sokkelhøyden er høyden på overkant ferdig grunnmur.

For utdyping av begrepene:

NBI-blad (Byggforskserien) nr. 310.222 Måling av bygningers høyde

Miljøverndepartementets veileder "Grad av utnytting"