Når noe skal bygges på eiendommen skal det først tegnes situasjonsplan. Kort fortalt vil dette si at det planlagte tiltaket tegnes inn i et situasjonskart.

Hva er en situasjonsplan?

Situasjonsplan skal leveres inn sammen med byggesøknaden, og viser det planlagte bygget (tiltaket) med avstander til andre bygninger og nabogrenser. Situasjonsplanen tegnes inn på et situasjonskart fra kommunen. situasjonskartet er et kartutsnitt, hvor offentlige rammebetingelser for plan- og byggesaksbehandlingen er tegnet inn.

Følgende opplysninger fremgår av kommunens situasjonskart enten som tekst eller tegning:

 • gnr/bnr på eiendommen og berørte nabo- og gjenboereiendommer for tiltaket
 • eiendomsgrenser
 • atkomst til eiendommen
 • høydekurver
 • målestokk
 • rutenett med koordinater
 • plangrunnlag

Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 1 år.

Hvor bestiller du situasjonkart?

Situasjonskartpakken bestilles gjennom Infoland Ambita. Pakken inneholder både situasjonkartet og en naboliste. Kartet benyttes til å fylle inn tiltaket som beskrevet, og nabolisten viser hvilke naboer som evt. skal varsles.

Skjemaene blir automatisk produsert og sendt på epost til deg som bestiller i løpet av noen minutter. (Fyll inn adressen det gjelder, klikk på adressen som kommer opp, klikk deretter på den blå "boksen" som dukker opp i kartet. Velg ønsket produkt i produktlisten) Betaling skjer ved bestilling, gjennom betalingsløsning på Infoland Ambita .

Utfylling av situasjonsplan

Tegn tiltaket inn på kartet med avstander til nærmeste nabogrenser, bygninger og kraftlinjer. Målene på selve tiltaket hentes fra byggemeldingstegningen og overføres til planen i riktig målestokk. Anvis med pil hvor inngangen til bolig, hybel/bi-leilighet og evt. garasje er.

Planen tegnes i den målestokk som er angitt på kartet:

 • Er målestokken 1:500 betyr det at to millimeter på tegningen er en meter i virkeligheten.
 • Er målestokken 1:1000 betyr det at en millimeter på tegningen er en meter i virkeligheten.

Bildeeksempel viser en situasjonsplan som er tegnet i forbindelse med melding om å rive en garasje, og oppføring av ny garasje et annet sted på tomta.

Når kreves situasjonsplan?

Situasjonsplan kreves når du skal bygge noe som opptar nye areal av tomta. Det vil si hvis du skal bygge ny garasje, tilbygg eller frittliggende konstruksjon/ bygning. Situasjonsplanen utarbeides av tiltakshaver/søker og skal vise hele tiltaket nøyaktig tegnet inn, påført utvendige mål og avstander.

Du skal påføre/tegne inn opplysninger om tiltakets planlagte plassering og minste avstander i forhold til:

 • nabogrenser
 • nærliggende bygningerhøyspentlinjer (luftstrekk/kabel)

Forøvrig skal situasjonsplanen også vise:

 • atkomst/avkjørsel
 • eventuell arealbruk for parkering og oppholdsareal ute
 • omriss av takflaten med møneretning tegnet inn (stiplet linje)
 • omriss av bygningens yttervegger/fasadeliv (heltrukket linje)

Følgende tiltak krever ikke situasjonsplan;

Det er ikke nødvendig å tegne situasjonsplan hvis du skal gjøre mindre endringer/tiltak på egen eiendom som:

 • fasadeendring, reparasjoner, våtrom og endringer innvendig
 • nyanlegg, endring eller reparasjon av byggtekniske installasjoner (pipe, fyringsanlegg)
 • montering av skilt og reklame på bygning
 • endring av bruk som ikke får konsekvenser for avkjørsels- eller parkeringsforhold
 • endringer der kommunen på forhånd har opplyst at det ikke er nødvendig

Bestille situasjonskart

 Situasjonskartpakken bestilles gjennom Infoland Ambita. Pakken inneholder både situasjonkartet og en naboliste, og betales ved bestilling.