Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolene i Nedre Eiker har nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Reglene om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø fremgår av opplæringslovens kapittel 9A. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder i timer og friminutt på skolen, på skoleveien, i leksehjelp som er i skolens regi og i skolefritidsordninger (SFO). Reglene gjelder også når skolen, leksehjelpen eller SFO har aktiviteter utenfor skolens bygninger/område, eller er i lokaler utenfor skolens område.

Alle som arbeider i skolen har aktivitetsplikt. Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter:

  • Plikten til å følge med
  • Plikten til å gripe inn
  • Plikten til å varsle
  • Plikten til å undersøke
  • Plikten til å sette inn tiltak 

Skolene i Nedre Eiker har felles handlingsplan for hvordan de skal arbeide for å  sikre elevene et trygt og godt skolemiljø og hvordan oppfylle de ulike handlingspliktene. I tillegg har den enkelte skole tiltak og aktiviteter som skal bidra til å ivareta både et godt skole - og læringsmiljø. Du finner informasjon om dette på den enkelte skoleside.

Både foresatte og elever oppfordres til å melde fra så snart som mulig dersom de opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Det er også mulig å melde fra dersom dere ser eller opplever at andre elever ikke har det bra på skolen. Dette kan dere gjøre ved å ta direkte kontakt med skolen, lærer, rektor, inspektør eller andre ved skolen. Dere kan også sende inn skjema for henstilling om tiltak etter opplæringslovens kapittel 9A. Skolen plikter å igangsette undersøkelser og utarbeide tiltaksplan innen en uke. 

Dersom du som elev eller foresatt mener at skolen ikke har oppfylt handlingsplikten kan dere klage dette inn til fylkesmannen. 

Logo Null Mobbing