Felles retningslinjer og skjema for skolene i Nedre Eiker.

Skjema: Fratrekk i fravær på vitnemålet

Retningslinjer :

Fravær skal føres på vitnemålet fra 8. trinn. Dette gjelder både dager og enkelttimer.

Foresatte og eleven kan kreve at inntil 10 dagers fravær strykes. Dette gjelder fravær som skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon etter § 2 -11. Permisjon fra opplæringa.

Fravær som skyldes helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring og ha varighet over tre dager. Det er kun fraværet fra fjerde dag som strykes. Det er egne retningslinjer ved kronisk sykdom eller funksjonshemming.  Årsaken til fraværet kan føres på vitnemålet som vedlegg dersom foresatte eller eleven krever det. Fraværet må da kunne dokumenteres.