Felles retningslinjer og skjema for skolene i Nedre Eiker.

Skjema: Melding om fritak fra aktiviteter - KRLE

Retningslinjer

Faget kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring i en bestemt religion eller et bestemt livssyn.

Det er gjort endringer i faget som er gjeldende fra august 2015. Hovedendringene består i at fagets navn er endret til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). I formålet er setningen «Kristendomskunnskap skal av den grunn ha den kvantitativt største andelen av lærestoffet.» endret til «Om lag halvparten av undervisningstiden i faget skal av den grunn brukes på kristendomskunnskap.». Bestemmelsene for fritak er ikke endret.

Bestemmelsen om fritak fra aktiviteter er generell. Eleven kan ikke få fritak fra hele fag, men aktiviteter i fag. Bestemmelsen vil i praksis ha særlig betydning der det er aktuelt å søke om fritak fra opplæringsaktiviteter innenfor KRLE-faget. Fritak etter denne bestemmelsen kan gis fra de delene av undervisningen som eleven ut fra:

  • Egen religion eller eget livssyn opplever som utøvelse av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn.
  • De delene av undervisningen som elever opplever som støtende eller krenkende.

Muligheten for fritak knytter seg til konkrete aktiviteter eller arbeidsmåter som med rimelig grunn kan oppfattes som religionsutøvelse eller tilslutning til annet livssyn.

Det er presisert i bestemmelsen at retten til fritak fra opplæringen, ikke gjelder fritak fra opplæring om kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanen. Det er dermed ikke mulig å velge seg bort fra kunnskap om andre religioner og livssyn.

Fritak trenger en ikke å søke om, det er nok å melde det til skolen. Melding skal være skriftlig.