Felles retningslinjer og skjema for skolene i Nedre Eiker.

Skjema: Melding om hjemmeundervisning

Retningslinjer

Opplæringsloven gir foreldre rett til å undervise egne barn. Etter opplæringsloven §§ 2-1 og 2-13 forutsettes det at slik alternativ undervisning skal være tilsvarende den undervisningen som gis i grunnskolen. Ved privat hjemmeundervisning bortfaller rettingheter eleven ville hatt i grunnskolen som bl.a. rett til spesialundervisning, rett til vurdering og rett gratis skolemateriell. Eleven vil heller ikke kunne få vitnemål med karakterer.

Privat hjemmeundervisning krever ikke forhåndsgodkjenning. Det ikke nødvendig å søke på forhånd før hjemmeundervisningen startes opp. De foresatte må melde fra i god tid før de starter opp med undervisning av egne barn slik at det faglige innholdet og tilsynet kan planlegges. Tilsynsoppgaven er delegert rektor ved nærskolen. Tilsynet vil kunne praktiseres ved:

  • Kartleggingsprøver
  • Samtale/muntlige prøver
  • Skriftlige prøver i aktuelle fag/fagområder
  • Vurdering av ulike elevarbeider
  • Samtale med foresatte
  • Innkalling til særskilte prøver

Skolen skal skrive rapport etter gjennomføring av tilsyn med kopi til foresatte.

Hjemmeundervisning og tilsyn er avhengig av at det er et godt samarbeid mellom skole og hjem. Dersom skolen ikke får gjennomført tilsynet på forsvarlig måte, eller kommer til at hjemmeundervisningen ikke oppfyller betingelsene for slik undervisning, skal det fattes enkeltvedtak om at barnet skal gå i ordinær skole.