Felles retningslinjer og skjema for skolene i Nedre Eiker.

Skjema: Informasjon om eleven til ny samboer / ektefelle

Informasjon om eleven til ny samboer / ektefelle

Nye samboere/ ektefeller har ingen formell foreldrerolle overfor eleven, og har dermed ikke automatisk rett til opplysninger om eleven. Skolen kan ikke gi taushetsbelagt informasjon til ny samboer / ektefelle uten at det foreligger samtykke fra en som har foreldreansvar. Det er i utgangspunktet tilstrekkelig at den av foreldrene barnet bor fast sammen med samtykker til at ny samboer / ektefelle deltar i foreldresamtaler eller får informasjon om barnet.

Skolens taushetsplikt er begrenset til opplysninger om personlige forhold, slik at skolen ikke er avhengig av samtykkeerklæring for å kunne gi opplysninger av mer generell og praktisk karakter, slik som aktiviteter, rutiner, klær med mer.

Barneloven regulerer til en viss grad hvilke avgjørelser den barnet bor hos kan ta alene, men det er ingen entydige regler. Det vil derfor være rom for å bruke skjønn i forhold til hvilken informasjon som er av en slik art at den bare bør gis til en med foreldreansvar.

Det er imidlertid viktig at både foreldre og skole samarbeider godt og har barnets beste i tankene.

Informasjon ved felles foreldreansvar.

Begge foreldrene rett til den samme informasjon fra skolen om barnets skolegang.  Retten til samme informasjon framgår ikke eksplisitt av barneloven, men må utledes av foreldreansvaret.Det  Den av foreldrene som barnet ikke bor hos kan henvende seg til skolen og be om å få informasjon direkte til seg. En slik henvendelse vil være generell, og det er ikke nødvendig å henvende seg om informasjon i hvert enkelt tilfelle.

Informasjonen som gis skal være i forhold til eget barn, barnets elevgruppe, skolen. Bestemmelsen gir ikke rett til opplysninger om den andre forelderen eller øvrige forhold på hjemmebane.

Når det gjelder den mer dagligdags og løpende informasjon mellom skole og hjem, og da i særlig grad praktisk informasjon om skolebøker, gymtøy osv, kan det være svært upraktisk for skolen å formidle den til begge foreldrene når de ikke bor sammen. Det må i utgangspunktet kunne legges til grunn at skolen ikke trenger å sende informasjon om dette til den av foreldrene barnet ikke bor sammen med.

Skolene i Nedre Eiker benytter It’s learning som læringsplattform. Informasjon som gjelder hele trinnet vil ligge der. Det kan dreie seg om informasjon om aktiviteter i klassen, foreldremøter og utviklingssamtaler. Har begge foreldre foreldreansvar vil begge ha tilgang til It’s learning gjennom foreldrepålogging og dermed ha tilgang til den samme informasjonen. 

Begge foreldre har rett til samme informasjon om barnet. Begge foreldrene kan møte til utviklingssamtaler, foreldremøter med videre. De kan imidlertid ikke kreve å få separate utviklingssamtaler. Skolen oppfyller sin plikt ved å tilby minst to samtaler i året til foreldrene sett under ett. I praksis kan foreldrene avtale seg imellom om å benytte hver sin konferansetime. I de tilfelle hvor bare den ene av foreldrene møter til samtalen, har skolen ikke plikt til å sende notat fra samtalen til den andre av foreldrene.

Informasjon der det ikke er felles foreldreansvar

I tilfelle der foreldrene ikke har felles foreldreansvar for barnet, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang.

Barneloven §47:

“Har den eine av foreldra foreldreansvaret aleine, skal denne gje den andre opplysningar om barnet når det blir bede om det. Den andre har også rett til å få opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse- og sosialvesen og politi, om ikkje teieplikta gjeld andsynes foreldra. Slike opplysningar kan nektast gjeve dersom det kan vere til skade for barnet.

Avslag på krav om opplysningar etter første stykket andre punktum kan påklagast til fylkesmannen. Reglane i forvaltningslova kapittel VI gjeld så langt dei høver, jamvel om avslaget er gjeve av private.

I særlege høve kan fylkesmannen avgjere at den som ikkje har foreldreansvaret, skal tape opplysningsretten etter paragrafen her."

Skolens informasjonsplikt etter denne paragrafen inntrer på anmodning i det enkelte tilfelle. Den som ikke har foreldreansvar, kan således ikke kreve generelt å bli holdt løpende orientert om barnets skolegang, slik man kan ved felles foreldreansvar. På den annen side kan det ikke forlanges at anmodningen skal spesifisere hva slags opplysninger som ønskes; det må være nok å spørre mer åpent om hvordan det går med barnet på skolen.

Dersom skolen gir avslag på å gi opplysninger, bør det begrunnes skriftlig på grunn av klageadgangen.

Biologiske foreldre som ikke har del i foreldreansvaret, har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men vil kunne delta dersom den som har foreldreansvaret, gir sitt samtykke. Skolen kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen som ikke har del i foreldreansvaret. Opplysningsplikten etter barneloven § 47 kan likevel oppfylles ved å gi informasjonen skriftlig.