Skolene i Nedre Eiker har felles lokale forskrifter for ordensreglemet for skole, SFO og leksehjelp. Forskriftene og ordensreglementene ble revidert vår 2015, og behandlet i hovedutvalg for Oppvekst og kultur 17.juni 2015.

Forskriftene gir rammer for hjemmel, sanksjoner og saksgang for ordensreglementet. I tillegg gir den lokale forskriften for leksehjelp rammer for skolenes handlingsrom når det gjelder organisering av leksehjelpen.

Den enkelte skole har mulighet for å opprette tilleggsregler som ivaretar spesielle behov. Dette kan f.eks dreie seg om aktiviteter i friminutt, grenser for uteområde o.l.

Ordensreglementet er grunnlaget for vurdering av orden og atferd på ungdomstrinnet.

Kommunen har også felles reglement for bruk av IKT ved skolene. Dette beskriver de regler og retningslinjer som gjelder for bruk av IKT for elevene.