Søknad, plasstyper og priser for skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et fritidstilbud før og etter skoletid som finnes ved alle barneskolene i kommunen. Tilbud gjelder elever fra 1. til 4. klasse. Barn med spesielle behov kan få tilbud opp til 7. klasse.

For å kunne delta på SFO er det nødvendig å søke, og det er mulig å søke på flere typer plasser. Dessverre kan det i noen tilfeller være begrenset med plasser i skolefritidsordningen. Da vil de yngste barna få første prioritet, sammen med barn med spesielle behov. Barn som har plass, skal ikke søke.

Det er foreldrebetaling i skolefritidsordningen. Kommunestyret vedtar hvert år hvilke satser som gjelder. Spørsmål om skolefritidsordningen rettes til den enkelte skole.

Her søker du om plassSøknadsfristen er 1. mars.

Plasstyper og priser f.o.m. 01.01.2019

Plass Per måned inkl. mat
2 dager pr. uke = 40 % 1 420,-
Formiddagsplass hel uke 1 420.-
3 dager pr. uke = 60 % 2 120.-
4 dager pr. uke = 80 % 2 840,-
Ettermiddag hel uke 2 840.-
5 dager pr. uke = 100 % 3 210.-
Dagsats kr 175,- 20 % søskenmoderasjon for barn i SFO

Åpningstid

Fra klokken 07.00 til 17.00. For SFO i sommerferie gjelder egne regler for påmelding og betaling. Informasjon fåes fra den enkelte SFO. Plassene kan benyttes fra 2. virkedag i august.

Om redusert betaling

Kommunen har følgende regler for redusert betaling:

  1. 20 % moderasjon for barn nr. 2 eller flere.
  2. Brukere av SFO der foresattes samlede bruttoinntekt er under 3 G, kan det etter søknad innvilges plass med redusert oppholdsbetaling. Søknaden, som må inneholde dokumentasjon av inntekt, sendes kommunen via e-post eller vanlig post. Det er ikke eget søknadsskjema for dette.

Betaling

Kommunestyret fastsetter betalingssatser for SFO. Det betales for 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri). Barn som har gått i ordningen fra før betaler fra 1. august. Nye barn betaler fra begynnerdato.

Manglende betaling utover 2 måneder etter overgått betalingsfrist, vil føre til oppsigelse av plassen. Etter 3 oppsigelsesvarsler per år, mister familien/barnet den gjeldende plassen, og det utestående beløpet må betales før ny plass kan tildeles. Utestående beløp må betales (ev. skriftlig betalingsordning må inngås) før familien, dvs. det barnet som har hatt plassen eller nytt barn i familien, kan få tildelt ny plass.

Oppsigelse eller endring

Ved oppsigelse av plass eller endring av plasstype gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned fra dato til dato. Her kan du endre plasstype eller si opp plassen.