Det kan søkes om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål ut fra gitte retningslinjer.

Fritak fra vurdering grunnet sykdom, skade eller dysfunksjon.

Skjema: Søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål grunnet sykdom, skade eller dysfunksjon. 

Grunnlag for å søke fritak er knyttet til forskrift til opplæringsloven § 3-22:

"Elevar i heile grunnopplæringa har rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftleg sidemål dersom dei på grunn av sjukdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av ein sakkunnig, har problem med å greie begge målformene..."      "... Elever som er fritatt etter denne paragrafen skal ha halvårsvurdering og anna underveisvurdering utan karakter..."

Følgende må ligge til grunn for å få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål:

Det skal foreligge sakkyndig dokumentasjon om at eleven på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon har problemer med å klare begge målformene. En ordinær legeerklæring defineres ikke som sakkyndig dokumentasjon.

Fritak fra vurdering med karakter for elever særskilt norskopplæring

Skjema: Søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål for elever med   særskilt norskopplæring.

Grunnlag for å søke fritak er knyttet til forskrift til opplæringsloven §3-22:

 "Elevar som har hatt rett til særskild språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn i grunnskolen, kan få fritak frå vurdering med karakter i skriftlig sidemål."  "... Elevar som er fritatt etter denne paragrafen skal ha halvårsvurdering og anna underveisvurdering utan karakter..."

Følgende må ligge til grunn for å få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål:

Eleven må ha tatt imot tilbudet om særskilt språkopplæring  for å få fritak fra vurdering med karakter.

Konsekvenser av fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål:

  • Fritaket er kun knyttet til den skriftlige delen av faget. Eleven skal derfor delta i opplæringen i skriftlig sidemål, og ha halvårs- og underveisvurdering uten karakter.
  • Det føres "Fritatt" på vitnemålet. Faget teller ikke i elevens gjennomsnitt og har dermed ingen konsekevenser for poengutregningen.
  • Man kan søke fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål både på ungdomsskolen og videregående skole.              
  • Ved studier på høyskoler hvor sidemål er pensum, kommer man inn, men blir vurdert på lik linje med andre. Det er derfor viktig få med seg læringsmålene i fagene.
  • Blir eleven trukket ut til å ha skriftlig eksamen i norsk, skal kandidaten skrive på hovedmål begge dagene og oppgavesvarene vurderes av samme sensor. Kandidaten får da en samlet karakter.

Det er foresatte som avgjør om det skal søkes om fritak fra vurdering med karakter for eleven. Rektor treffer enkeltvedtak på bakgrunn av søknad og dokumentasjon.